வசனம் வாசமாயிருக்கும்!

"கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும், பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக" (கொலோ. 3:16).

யாருடைய இருதயத்திலே, கிறிஸ்து வாசமாயிருக்கிறாரோ, அவர்களுக்குள்ளே கிறிஸ்துவும், கிறிஸ்துவின் வசனமும், பரிபூரணமாக வாசமாயிருக்கும். கிறிஸ்துவின் வசனம் எப்படிப்பட்டது? அது ஆவியாயும், ஜீவனாயும் இருக்கிறது (யோவா. 6:63). ஆவியாயிருக்கிற இந்த வசனம், உயிர்ப்பிக்கும் ஆற்றலுடையது. அந்த வசனம், வாசிக்கிறவர்களுக்குள்ளே பெலன் செய்கிறது. மேலும், இரட்சிப்புக் கேற்ற ஞானமுள்ளவர்களாக்குகிறது (2 தீமோ. 3:15).

Read More
THE DIVINE SECRET WILL DWELL!

“He made known to me the mystery” (Ephesians 3:3).

If Christ dwells in your heart (Ephesians 3:17), you will understand the secrets of God. Paul the Apostle was called as the steward of the mysteries of God (I Corinthians 4:1). “……as it has now been revealed by the Spirit …….that the Gentiles should be fellow heirs, of the same body and partakers of His promise in Christ through the gospel,” (Ephesians 3:5, 6).

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
தேவ இரகசியம் வாசமாயிருக்கும்!

"இந்த இரகசியத்தை அவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி அறிவித்தார்" (எபேசி. 3:3).

கிறிஸ்து உங்கள் இருதயத்தில் வாசமாயிருந்தால் (எபே. 3:17), கர்த்தருடைய இரகசியங்களை நீங்கள் அறிந்துகொள்வீர்கள். அப். பவுல், தேவனுடைய இரகசியங் களின் உக்கிராணக்காரன் என்று அழைக்கப்பட்டார் (1 கொரி. 4:1). "புறஜாதிகள் சுவிசேஷத்தினாலே உடன் சுதந்தரருமாய், ஒரே சரீரத்திற்குள்ளானவர்களுமாய், கிறிஸ்துவுக்குள் அவர் பண்ணின வாக்குத்தத்தத்துக்கு உடன் பங்காளிகளுமாயிருக் கிறார்களென்கிற இந்த இரகசியத்தை அவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி அறிவித்தார்" (எபே. 3:3).

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
ஆரோக்கியம் வாசம்பண்ணும்!

"உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார்; அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் இரட்சிப்பார்" (செப். 3:17).

மற்றவர்களுக்கு மனதுருக்கத்தோடு வைத்தியம் செய்கிற ஒரு டாக்டர், மிகவும் வியாதிப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியிலே அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருடைய சரீரம் அழுகி, நாற ஆரம்பித்தது. அவரை என்ன நோய் தாக்கியிருக்கிறது என்று மற்ற டாக்டர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. "கர்த்தர் தன்னை சுகமாக்க வல்லமையுள்ளவர் என்ற விசுவாசம் அவருக்கு இருந்தாலும், எப்படி தன்னை குணமாக்குவார்?" என்ற சந்தேகமும் இருந்து வந்தது.

Read More
HEALTH WILL DWELL!

“The Lord your God in your midst, he Mighty One, will save” (Zephaniah 3:17).

Once, a doctor who was known for his compassionate treatment to his patients became ill and was admitted to a hospital. His body decayed and started emanating smell. The doctors attending him were unable to diagnose what the problem was. Though the ailing doctor had faith that God is powerful to heal him he also doubted how it could be done.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
ஆவியின் கனியோ!

"ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம்" (கலா. 5:22,23).

ஒரு முறை ரெயிலில் பயணம் செய்துகொண்டிருந்தபோது, என்னையறியாமல் என் உள்ளத்தில், "ஆவியின் கனிகள் அத்தனையையும் பெற வேண்டும், கனியுள்ள ஜீவியம் செய்ய வேண்டும், ஆத்தும நேசருக்கு ஆவியின் கனிகளை அள்ளிக்கொடுக்க வேண்டும்" என்ற வாஞ்சை எழுந்தது. அதே நேரத்தில், எனக்குள்ளே ஒரு சந்தேகம். ஒருவன் ஒரே நேரத்திலே ஒன்பது கனிகளையும் காண்பிக்க முடியுமா? அன்பிலே பூரணப்படும்போது, இச்சையடக்கம் இல்லாமல் போய்விடக்கூடும். சந்தோஷத்திலே பூரணப்படும்போது, சாந்தம் குறைவுபடக் கூடும். எல்லா ஆவியின் கனிகளிலும், ஒருவன் நிறைவடைய முடியுமா?

Read More
BUT THE FRUIT OF THE SPIRIT IS ….!

“But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.”(Galatians 5:22, 23).

Once when I was travelling in a train, a desire to acquire all the Fruits of the spirit suddenly arose in me. Further, the desire was to lead a fruitful life and to offer the Fruits of the spirit unlimitedly to the one whom I love. At the same time, there was a doubt too in my mind over how can a person reflect all the nine fruits at a time. When one is made perfect in love, he may lose the self-control. Similarly, when one is made perfect in joy, there may a shortfall in his gentleness. Can a person be made perfect in all the fruits of the Spirit?

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
POWER WILL BE FRAGRANT!

“My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness” (II Corinthians 12:9).

All the mighty powers are there in Christ who dwells in you. He has the power of creation. He has the power of healing. He has the power to raise the dead. Apart from these powers, He has the power to protect you from stumbling to the end.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
வல்லமை வாசமாயிருக்கும்!

"என் கிருபை உனக்குப் போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார்" (2 கொரி. 12:9).

உங்களுக்குள்ளே வாசம்பண்ணும் கிறிஸ்துவுக்குள், சகல வல்லமைகளும் இருக்கின்றன. சிருஷ்டிப்பின் வல்லமை அவருக்கு உண்டு. உருவாக்கும் வல்லமை உண்டு. வியாதிகளை குணமாக்கும் வல்லமை உண்டு. மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பும் வல்லமை உண்டு. மட்டுமல்ல, கடைசி பரியந்தம் வழுவாதபடி உங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ளும், வல்லமையும் உண்டு.

Read More
சாந்தம் வாசமாயிருக்கும்!

"பவுலாகிய நான் கிறிஸ்துவின் சாந்தத்தையும் தயவையும் முன்னிட்டு உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன்" (2 கொரி. 10:1).

கிறிஸ்து உங்கள் இருதயத்தில் வாசமாயிருந்தால், நிச்சயமாகவே கிறிஸ்துவின் சாந்தமும், உங்களில் வாசமாயிருக்கும். பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசே, "மிகுந்த சாந்தகுணமுள்ளவர்" என்று அழைக்கப்பட்டார். புதிய ஏற்பாட்டிலே, கிறிஸ்து தெய்வீக சாந்தத்தை, தம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாய் வெளிப்படுத்தினார். "நான் சாந்தமும், மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன்; என் நுகத்தை உங்கள்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு, என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்; அப்பொழுது, உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்றார்" (மத். 11:29,30).

Read More
GENTLENESS WILL BE FRAGRANT!

“Now I, Paul, myself am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ” (II Corinthians 10:1).

If Christ dwells in you, definitely the gentleness of Christ will also dwell in you. Moses had been known as ‘the most humble person’ in the Old Testament. In the New Testament, Christ revealed His divine gentleness through His life. “Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart and you will find rest for your souls” (Mathew 11:29).

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
மவுனமாயிருக்க!

"ஆனாலும் ஜனங்கள் அவனுக்கு (ரப்சாக்குக்கு) ஒரு வார்த்தையும் பிரதியுத்தரமாகச் சொல்லாமல் மவுனமாயிருந்தார்கள்; அவனுக்கு மறுஉத்தரவு சொல்லவேண்டாம் என்று ராஜா கட்டளையிட்டிருந்தான்" (2 இராஜா. 18:36).

எசேக்கியேல் ராஜா இஸ்ரவேலின்மேல் ஆளுகை செய்தபோது, அசீரியா ராஜா சமாரியாவுக்கு விரோதமாய் வந்து, அதை முற்றுகைப்போட்டான். அசீரிய ராஜாவின் தளபதி, ரப்சாக்கு என்பவன், பயமுறுத்துகிற நிருபங்களை எழுதினான். உரத்த சத்தமாய், இஸ்ரவேலின் ராஜாவை நிந்தித்தான். "கர்த்தரால், நிச்சயமாய் உங்களை பாதுகாக்க முடியாது" என்று, யூத பாஷையிலே பேசினான் (2 இராஜா 18:26). ‘

Read More
TO BE SILENT!

“But the people held their peace and answered him not a word; for the king’s commandment was, “Do not answer him” (II Kings 18:36).

When Israel was ruled by King Ezekiel, the king of Assyria rose against Samaria and sieged it. Rabshakeh who was the commander of the Assyrian king wrote threatening letters. He raised his voice and reproached the king of Israel. “…..for he shall not be able to deliver you from his hand” (II Kings 18:29).

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
FRIENDS OF JOB!

“…. they sat down with him on the ground seven days and seven nights and no one spoke a word to him” (Job 2:13).

There were three friends for Job. They were Eliphaz, Bildad and Zophar (Job 2:11). When they heard of all the adversity that had come upon Job, they had decided to come together and mourn with him and to comfort him.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
யோபுவின் நண்பர்கள்!

"அவனோடு (யோபுவோடு) ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல், இரவு பகல் ஏழுநாள், அவ னோடுகூடத் தரையிலே உட்கார்ந்திருந்தார்கள்" (யோபு 2:13).

யோபுக்கு மூன்று சிநேகிதர் இருந்தார்கள். முதலாவது, எலிப்பாசும், இரண்டாவது, பில்தாத்தும், மூன்றாவது, சோப்பாரும் (யோபு 2:11). யோபுக்கு மூண்ட தீமைகள் யாவையும் கேள்விப்பட்டபோது, அவனுக்காக பரிதபிக்கவும், அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லவும், ஒருவரோடொருவர் யோசனை பண்ணிக்கொண்டு வந்தார்கள்.

Read More
விழ வேண்டுமானால்!

"நீங்கள் ஆர்ப்பரியாமலும், உங்கள் வாயினால் சத்தங்காட்டாமலும் இருங்கள்; உங்கள் வாயிலிருந்து ஒரு பேச்சும் புறப்படவேண்டாம்" (யோசு. 6:10).

எரிகோ கோட்டையும், மதிலும் உங்களுக்கு முன்பாக நொறுங்கி விழ வேண்டு மென்றால், நீங்கள் மவுனமாக, அமைதியாக, அதை சுற்றி வர வேண்டும். ஆறு நாட்கள், ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை வீதமும், ஏழாம் நாள் ஏழு முறையும் மவுன மாய் சுற்றி வரவேண்டும். அதுதான், இரும்பு கதவை கர்த்தர் தகர்த்து, வெண்கல தாழ்ப்பாள்களை முறிக்கிற ஒருநேரம். இது எப்படியாகும்? என்று, சந்தேகப்பட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டாம். ஆம், அதுதான் மவுனத்தின் வல்லமை!

Read More
IF, TO FALL DOWN!

“You shall not shout or make any noise with your voice, nor shall a word proceed out of your mouth” (Joshua 6:10).

If the palace and the walls of Jericho have to break and fall in pieces before you, what you have to do is to go around them This should be done once a day for the first six days and seven times on the seventh day. That will be the time for breaking the iron doors and bronze bolts. Do not have any doubt over the possibility of this to happen but yes, this is the power of the silence!

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
வாய்க்கப்பண்ணும்!

"என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமின் தேவனாகிய கர்த்தரே என் பிரயாணத்தை நீர் இப்பொழுது வாய்க்கப்பண்ணுவீரானால்" (ஆதி. 24:42).

ஆபிரகாமின் வீட்டு விசாரணைக்காரனாகிய எலியேசரிடத்தில், மிகப் பெரிய பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆபிரகாமின் மகனாகிய ஈசாக்குக்கு, ஒரு ஏற்ற துணையைக் கண்டுபிடித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே அந்த பொறுப்பு. ஆகவே, அவர் பத்து ஒட்டகங்களோடும், வேலைக்காரர்களோடும், எத்தனையோ மைல் பிரயாணம்பண்ணி, ஆபிரகாமின் சொந்த ஊருக்கு வந்தார். "எப்படி, யார் வீட்டிலே போய் பெண் தேடுவது?"

Read More
PROSPER THE WAY!

“O Lord God of my master Abraham, if you will now prosper the way in which I go” (Genesis 24:42).

A very big responsibility had been laid upon Eliezer who had been the oldest servant in the house of Abraham. The responsibility was nothing but to identify a suitable life partner for Isaac, son of Abraham. For this purpose, Eliezer travelled a long distance and reached the native place of Abraham accompanied by ten camels and servants. He had no idea over where to go and whom to approach for identifying the bride.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
When The Lips Are Shut!

“Even a fool is counted wise when he holds his peace; when he shuts his lips, he is considered perceptive” (Proverbs 17:28).

There was a wall hanging and the art portrayed a worm being clamped to the rod of an angler and a fish moving towards it with its mouth open. At the bottom of the picture, it was written as “If the mouth is open.” If its mouth had not been kept open, its life would have been saved. The children of God could save their souls if they refrain from speaking unnecessarily while coming across the traps. I was able to feel the picture talking to me in silence.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai