தேவ ஆவி!

"அப்பொழுது பார்வோன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி: தேவ ஆவியைப் பெற்ற மனுஷனைப்போல, வேறொருவன் உண்டோ என்றான்" (ஆதி. 41:38).

இது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய யுகம். மாம்சமான யாவர்மேலும், அவர் ஊற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஆவியின் வரங்களைத் தந்துகொண்டிருக்கிறார். ஆவிகளின் கனியைக் கொடுத்து, கிறிஸ்துவின் சுபாவத்திலே நம்மை பூரணப் படுத்திக்கொண்டிருக்கிறார்.

Read More
Spirit of God!

“And Pharaoh said to his servants, “Can we find such a one as this, a man in whom is the Spirit of God?” (Genesis 41:38).

This is the era of the Holy Spirit. He is being poured on all flesh. He has been giving the gifts of the Spirit. He is perfecting us in the nature of Christ by giving the fruits of the Spirit.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
Spirit of Understanding!

“The Spirit of wisdom and understanding….the Spirit of the Lord shall rest upon Him” (Isaiah 11:2).

While writing about the anointment of Spirit over Jesus Christ, Prophet Isaiah writes about seven kinds of perfect anointments. Today, we can receive all these anointments through Jesus Christ. Paul, the Apostle prayed for this in this way. “ (I am) making mention of you in my prayers that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him” (Ephesians 1:16, 17).

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
உணர்வை அருளும் ஆவி!

"ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியுமாகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர்மேல் தங்கியிருப்பார்" (ஏசா. 11:2).

இயேசுவின் மேலிருந்த ஆவியின் அபிஷேகத்தைக் குறித்து, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி, மேலிருக்கக்கூடிய பூரணமான ஏழு வித அபிஷேகங்களைக் குறித்து எழுதுகிறார். இன்றைக்கு நாம் கிறிஸ்துவின்மூலம், இந்த அனைத்து அபிஷேகங்களையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

Read More
ஞானத்தின் ஆவி!

"ஞானத்தையும், உணர்வையும் அருளும் ஆவியும், ... கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர்மேல் தங்கியிருப்பார்" (ஏசா. 11:2).

சாதாரணமாக ஒரு குழந்தை, பெற்றோரிடமிருந்து ஓரளவு ஞானத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளுகிறது. பின்பு ஆசிரியர்களிடமிருந்து, நண்பர்களிடமிருந்து, வாழ்க்கையின் அனுபவங்களிலிருந்து, ஞானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுகிறது. வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு, பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கு, வெற்றியை சுதந்தரித்துக் கொள்வ தற்கு, இந்த ஞானம் மிகவும் அவசியம்.

Read More
Spirit of Wisdom!

“The Spirit of wisdom and understanding …….The Spirit of the Lord shall rest upon Him” (Isaiah 11:2).

Generally, a child gets its wisdom from its parents to a certain extent. Then it receives the same from the teachers, friends and practical experiences in life. This wisdom is very essential for one to grow in life, for solving the problems and to inherit the victories.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
Spirit of The Lord!

“The Spirit of the Lord shall rest upon Him,” (Isaiah 11:2).

“Spirit of the Lord” can be called as “Spirit of the government” and the “Spirit of the governance.” God had filled Adam with this spirit at the time of his creation itself. So, Adam had the authority to rule. Even all the living creatures, animals, birds and fishes obeyed Adam.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
கர்த்தருடைய ஆவி!

"கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர்மேல் தங்கியிருப்பார்" (ஏசா. 11:2).

"கர்த்தருடைய ஆவி" என்பதை, "கர்த்தத்துவத்தின் ஆவியென்றும், ஆளுகை யின் ஆவி"யென்றும் அழைக்கலாம். ஆதாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டபோதே, கர்த்தர் ஆதாமை, இந்த கர்த்தத்துவத்தின் ஆவியினால் நிரப்பியிருந்தார். ஆகவே ஆளும் படியான அதிகாரம், அவருக்கு வந்தது. சகல ஜீவ ராசிகளும், மிருக ஜீவன்களும், பறவைகளும், மீன்களும்கூட, ஆதாமுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தன.

Read More
தெளிந்த புத்தியின் ஆவி!

"தேவன் நமக்குப் பயமுள்ள ஆவியைக் கொடாமல், பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார்" (2 தீமோத்.1:7).

உலகில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்குமே, ஓரளவு புத்தியுண்டு. நல்ல புத்தியுமுண்டு, கெட்ட புத்தியுமுண்டு. கள்ள புத்தியுமுண்டு, கபட புத்தியுமுண்டு. சிலரை நாம் திட்டும்போது, உனக்கு நல்லபுத்தியே இல்லையா? என்று சொல்லி, திட்டுகிறோம். அதே நேரத்தில், பரிசுத்த ஆவியினால் வருகிற புத்தியை, "தெளிந்த புத்தி" என்று சொல்லுகிறோம். அது, நம் ஒவ்வொருவரும் விரும்பக்கூடிய புத்தியாகும்.

Read More
Spirit of Sound Mind!

“For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind” (II Timothy 1:7)

Everyone who takes birth in the world will possess a certain level of sense. There is good sense, bad sense, stealth sense and cunning sense too. Even while we scold others, we ask this way “Don’t you have the good sense at all?” At the same time, we call it the sound mind (good sense) as the sense coming from the Holy Spirit. It is the one, which we all like.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
அன்பின் ஆவி!

"தேவன் நமக்குப் பயமுள்ள ஆவியைக் கொடாமல், பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார்" (2 தீமோத். 1:7).

சாத்தான் உங்களை பெலவீனப்படுத்த விரும்பி, பயத்தின் ஆவியைக் கொண்டு வருகிறான். அடிமைத்தனத்தின் ஆவியைக் கொண்டு வருகிறான். அவைகளையெல்லாம் முறியடிக்கும்படி, கர்த்தர் மூன்று வித அபிஷேகங்களைக் கொடுக்கிறார். 1. பெலத்தின் அபிஷேகம். 2. அன்பின் அபிஷேகம். 3. தெளிந்த புத்தியாகிய அபிஷேகம்.

Read More
Spirit of Love!

“For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind” (II Timothy 1:7)

Satan wishes to weaken you and for this purpose, he brings the spirit of fear and the spirit of captivity to you. To defeat these spirits, God gives you three types of anointments and they are (1) Anointment of power (2) Anointment of Love and (3) Anointment of Sound mind.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
Spirit of Power!

“For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind” (II Timothy 1:7)

In this one verse, it has been written about three great anointments which God gives you. Of the three, first comes the Spirit of Power. Yes. You need power in your spirit, soul, body and inner man. One should not get discouraged in minor issues and so magnificent strength is required to wage war against satan. Powerful spirit is required.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
பலமுள்ள ஆவி!

"தேவன் நமக்குப் பயமுள்ள ஆவியைக் கொடாமல், பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார்" (2 தீமோத். 1:7).

இந்த ஒரு வசனத்தில், கர்த்தர் உங்களுக்குக் கொடுக்கிற மூன்று மேன்மையான அபிஷேகங்களைக் குறித்து எழுதியிருக்கிறது. இதில் முதல் வருவது, "பலமுள்ள ஆவி." ஆம், உங்களுக்கு ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தில், உள்ளான மனுஷனில் பெலன் தேவை. சின்ன காரியத்திலும் சோர்ந்துவிடாமல், சாத்தானோடு யுத்தம் செய்வதற்கு, உன்னத பெலன் தேவை. பலமுள்ள ஆவி தேவை.

Read More
மகிமையின் ஆவி!

"தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர், உங்கள்மேல் தங்கியிருக் கிறார். அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார். உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார்" (1 பேது. 4:14).

கர்த்தர் நமக்குத் தருகிற பெரிய அபிஷேகம், "மகிமையின் அபிஷேகமாகும்" தன்னுடைய சரீரமாகிய சபைக்கு கொடுக்கிற எல்லா ஈவுகளிலும், பெரிய ஈவு, தேவனுடைய மகிமையேயாகும். இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பாடுபடுகிறதற்கு முன்பாக, "பிதாவே, நீர் எனக்குத் தந்த என்னுடைய மகிமையை, நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள் காணும்படியாக, நான் எங்கே இருக்கிறேனோ, அங்கே அவர்களும் என்னுடனேகூட இருக்க விரும்புகிறேன். நாம் ஒன்றாயிருக்கிறதுபோல அவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி, நீர் எனக்குத்தந்த மகிமையை, நான் அவர்களுக்குக் கொடுத் தேன்" என்று ஜெபித்தார் (யோவா. 17:24,22).

Read More
Spirit of Glory!

“….for the Spirit of glory and of God rests upon you. [b]On their part He is blasphemed, but on your part He is glorified” (I Peter 4:14).

The anointment of glory is the big anointment which God gives us. The grace of God is the biggest gift God gives to the church which is His body. Just before experiencing the suffering on the cross, Jesus said, “Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which You have given me; And the glory which you gave me I have given them, that they may be one just as we are one” (John 17:24, 22).

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
விண்ணப்பத்தின் ஆவி!

"நான் தாவீது குடும்பத்தாரின்மேலும், எருசலேம் குடிகளின்மேலும், கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன்" (சகரி. 12:10).

கர்த்தர், உங்களுக்கு கிருபையாக கொடுக்கிற மிகப் பெரிய ஆசீர்வாதம், "விண்ணப்பத்தின் ஆவியாகும்." நீங்களாக, விண்ணப்பம் செய்வது வேறு. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை நிரப்பி, அவரே உங்களுக்குள்ளிருந்து விண்ணப்பத்தை நடத்திச் செல்லுவது வேறு. அந்த ஜெபம், மகா வல்லமையுள்ளதாயிருக்கும். பிதாவாகிய தேவன், அதற்கு உடனடியாக பதிலளிப்பார் அல்லவா?

Read More
Spirit of Supplication!

“And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the Spirit of grace and supplication” Zechariah 12:10).

The Spirit of supplication is a great blessing which God gives you graciously. Supplication from yourself differs from the supplications made with the influence and guidance of the Holy Spirit in you. That prayer will be very powerful. The Lord God will answer it immediately. Is it not?

Read More
குமாரனுடைய ஆவி!

"தேவன், தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார். ஆகையால் இனி நீ அடிமையாயிராமல், புத்திரனாயிருக்கிறாய்" (கலா. 4:6,7).

இயேசு கிறிஸ்து, தேவனுடைய குமாரனாயிருக்கிறார். அவர், பிதாவின் "ஒரே பேறான குமாரன்." அவரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகும்படியான அதிகாரத்தைத் தந்தருளுகிறார். மட்டு மல்லாமல், தேவன் தம்முடைய குமாரனுடைய ஆவியை, உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பி, "இனி நீ அடிமையல்ல, புத்திரனாயிருக்கிறாய். இனி நீ அந்நியனல்ல, தேவனுடைய சுதந்தரனாயுமிருக்கிறாய்," என்று உரைக்கிறார்.

Read More
Spirit of Son!

“And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts…..Therefore you are no longer a slave but a son” (Galatians 4:6, 7).

Jesus Christ is the Son of God. He is God’s only begotten Son. He gives you the authority to become the children of God when you accept Him. Further, sending the Spirit of his Son into your hearts, He says, “From now on, you are not a slave but a son of God. No more you are a stranger but the inheritance of God.”

Read More