எல்லாம் கிருபையே!

"கர்த்தருடைய கிருபையோ, அவருக்குப் பயந்தவர்கள்மேலும், அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள்மேலும் அநாதியாய் என்றென்றைக்கும் உள்ளது" (சங். 103:17).

"மனிதன் கட்டிலை வாங்கலாம். ஆனால் தூக்கத்தை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது" என்பது பழமொழி. பெரிய, பெரிய பணக்காரர்களிடத்தில், "ஐயா எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்து, பங்களா, கார் என்று, சேர்த்தாலும் என்ன பயன்? நிம்மதியில்லையே? இரவிலே தூக்கம் வரவில்லையே? உண்மையாய் என்னை நேசிக்க ஒருவருமில்லையே? சமாதானமில்லையே? சந்தோஷமில்லையே? நான் நம்பியிருந்தவர்களெல்லாம் என்னை கைவிட்டு விட்டார்களே. இந்த உலகத்திலே, யார் என்னை தேற்றுவார்?" என்ற வேதனைக் குரல்தான் கேட்கிறது.

Read More
EVERYTHING IS GRACE!

“But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children’s children” (Psalm 103:17).

An old proverb in Tamil says that ‘the cot can be bought for a price but not the sleep.’ Even affluent men express their anguish and say “Sir, what is the use of amassing so much of money and properties? There is no peace for me. I do not get sleep in the nights and there is no one to love me truly. All those on whom I had laid my faith have betrayed me.”

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
புதிய காரியத்தை!

"இதோ, நான் புதிய காரியத்தைச் செய்கிறேன்; இப்பொழுதே அது தோன்றும்; நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும், அவாந்தரவெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன்" (ஏசா. 43:18,19).

நம் ஆண்டவர், வழிகளைத் திறப்பதில் ஆச்சரியமானவர். எல்லாப் பக்கங்களிலும் கதவு அடைக்கப்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலை ஏற்படும்போது, அவர், வனாந்தரத்திலே வழியைத் திறந்து தர வல்லமையுள்ளவர். அவர், தம்மை நம்புகிறவர்கள் மேல் பாராட்டுகிற தயவு இணையற்றது.

Read More
A NEW THING!

“Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth; shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert” (Isaiah 43:18, 19).

Our God is wonderful in opening the ways. Even when the doors are closed in all directions, He is powerful to open the path in the wilderness. His mercy towards those who lay their faith on Him is incomparable.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
குறைவானது ஒழிந்துபோம்!

"நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்துபோம்" (1 கொரி. 13:10).

தன் மகனது ஒளிமயமான எதிர்கால வாழ்க்கையை எதிர்பார்த்த அன்புத்தாய், அவனை கல்லூரிக்குப் படிக்க அனுப்பினார்கள். அங்கே, அவன் இரட்சிக்கப்பட்டான். ஒரு கூட்டத்தில் மிஷனெரி சவாலைக் கேட்டு, தன்னை வெளிதேசத்திலுள்ள காட்டுமிராண்டி மக்கள் மத்தியில் சென்று, ஊழியஞ் செய்ய ஒப்புக்கொடுத்தான். தன் தீர்மானத்தை தன் தாய்க்கு எழுதி, "அம்மா, கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது. உங்கள் அனுமதிக்காகக் காத்திருக்கிறேன்" என்று எழுதினான்!

Read More
THE PARTIAL WILL PASS AWAY!

“But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away” (I Corinthians 13:10).

A loving mother, who cared for her son’s bright future, sent him to college for higher education. There he was saved. In a Gospel meeting, hearing the missionary challenge, he submitted himself to do ministry in the midst of barbarians living in a place abroad. He communicated his decision in a letter saying, “Mother, the love of Christ compels me. I am waiting for your permission.”

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
நன்மையும், கிருபையும்!

"என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களா நிலைத்திருப்பேன்" (சங்.23:6).

உங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் நன்மையும், கிருபையும் உங்களைத் தொடரும். வலது காலை எடுத்து வைக்கும்போது, நன்மை. இடது காலை எடுத்து வைக்கும்போது, கிருபை. என்றென்றும் நன்மையும், கிருபையும், உங்களை நிழல் போல தொடர்ந்து வருகிறது. ஒருமுறை, ஒரு தேவ ஊழியர் சோன்னார்: "நம் ஒவ்வொருவருக்கும், இரண்டு தேவதூதர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள்தான், நமக்கு பிரதானமான தேவதூதர்கள்" என்றார். நான் ஆச்சரியத்தோடு, அவர் எந்த தேவதூதர்களை பற்றி சோல்லுகிறார் என்று கவனித்தேன். முடிவாக அவர் சோன்னார்: "ஒரு தேவ தூதனுடைய பெயர் நன்மை; அடுத்த தேவதூதனுடைய பெயர் கிருபை" என்றார். ஆம், ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம், நன்மையும் கிருபையும் உங்களைத் தொடரும்.

Read More
GOODNESS AND MERCY!

“Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I will [a]dwell in the house of the Lord forever” (Psalm 23:6).

Goodness and mercy will follow you all the days of your life. While you step forward with your right leg, goodness will happen and when you put forward your left leg, mercy will happen. On all days goodness and mercy will follow you like a shadow.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
அதிசயத்தைச் செய்வேன்!

"இதோ, நான் அற்புதமும் ஆச்சரியமுமான பிரகாரமாக இந்த ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு அதிசயத்தைச் செய்வேன்" (ஏசா. 29:14).

நம்முடைய தேவன் அதிசயங்களின் தேவன். அவர், ஆராந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் செய்கிறார் (யோபு 9:10). தேவபிள்ளைகளே, நீங்கள் கர்த்தருடைய பட்சத்தில் இருக்கிறதினாலும், அவர் உங்கள் பட்சத்திலிருக்கிறதினாலும், உங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் அனுதினமும் அதிசயத்தாலும், அற்புதங்களாலும் நிறைந்திருக்கும். நீங்களும், உங்களுடைய பிள்ளைகளும், இஸ்ரவேலின் தேவனாலே அடையாளங்களாகவும், அற்புதங்களாகவும் விளங்குவீர்கள். அல்லேலூயா!

Read More
I WILL DO WONDER!

“Therefore, behold, I will again do a marvellous work among this people, a marvellous work and a wonder” (Isaiah 29:14).

Our God is a God of wonders. He does great things past finding out, yes, wonders without number (Job 9:10).

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
WILL SEE THE WONDER!

“As in the days when you came out of the land of Egypt, I will show them wonders” (Micah 7:15).

Do you feel as though all the doors of the blessings are closed for you? Do you lament in a state of helplessness? Today God promises you that He will make you witness miracles. His Name is wonderful!

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
அதிசயத்தைக் காண்பீர்கள்!

"உன்னை அதிசயங்களைக் காணப்பண்ணுவேன்" (மீகா. 7:15).

அனைத்து ஆசீர்வாதத்தின் கதவுகளும், உங்களுக்கு மூடப்பட்டதுபோல இருக்கிறதா? என்ன செய்வது என்று அறியாமல் அங்கலாக்கிறீர்களா? இன்றைக்கு கர்த்தர், "அதிசயங்களைக் காணப்பண்ணுவேன்" என்று வாக்களிக்கிறார். அவருடைய நாமம் அதிசயமானவர்!

Read More
BLESSING AT THE APPROPRIATE TIME!

“ I will cause showers to come down in their season; there shall be showers of blessing” (Ezekiel 34:26).

How blessed is the rain for a dry land! What a refreshment the rain is for the trees, plants and creepers which are about to wither out for want of water! Similarly, how joyous the divine love and presence of Christ are to you, in this world filled with sorrows and sadness. God says that showers of blessing will come down.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
ஏற்ற காலத்தில் ஆசீர்வாதம்!

"ஏற்றகாலத்திலே மழையைப் பெயப்பண்ணுவேன்; ஆசீர்வாதமான மழை பெயும்" ( எசே. 34:26).

வறண்ட நிலத்திற்கு, மழை எத்தனை பெரிய ஆசீர்வாதம்! வாடிப்போன மரம், செடி, கொடிகளுக்கு மழையினால் எத்தனை பெரிய புத்துணர்ச்சி! அதுபோலவே, துயரமும், துன்பமும் நிறைந்த இந்த உலகத்தில், கிறிஸ்துவினுடைய பிரசன்னமும், அவருடைய தெவீக அன்பும் உங்களுக்கு எத்தனை மகிழ்ச்சியானது! "ஆசீர்வாதமான மழை பெயும்" என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்!

Read More
என்றைக்கும் ஆசீர்வாதம்!

"உமது அடியானின் வீடு என்றைக்கும் இருக்கும்படிக்கு, அதை ஆசீர்வதித்தருளினீர்" (1 நாளா. 17:27).

கர்த்தர், உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறது மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய வீட்டையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். வீட்டின் பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். வீட்டின் பணிமூட்டுக்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். மாத்திரமல்ல, அவர் உங்களோடு வந்து உங்களுடைய வீட்டில் தங்கியும் விடுகிறார். அன்றைக்கு இயேசு, சகேயுவினுடைய வீட்டை ஆசீர்வதிக்க விரும்பி, "சகேயுவே, நான், உன் வீட்டில் தங்க வேண்டுமென்று" கேட்டார். சகேயு, அப்படிப்பட்ட அன்பின் வார்த்தைகளை எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார். ஒருவேளை, அதற்கு முன்பு சகேயுவினுடைய வீட்டில், குடிகார நண்பர்கள், கேலியும், பரியாசமும் செய்கிற சிநேகிதர்கள், அரசாங்கத்திலுள்ள உயர்மட்ட அதிகாரிகள், எல்லாம் வந்து தங்கி இருந்திருக்கக்கூடும். ஆனால், இயேசு அந்த வீட்டிற்குள் வந்தபோதோ, நிலைமை முற்றிலும் மாறி விட்டது. "அன்றைக்கு, அந்த வீட்டுக்கு இரட்சிப்பு வந்தது." ஒரு வீட்டுக்கு, கர்த்தர் தருகிற ஆசீர்வாதங்களில், பெரிய ஆசீர்வாதம் "இரட்சிப்பு" அல்லவா?

Read More
BLESSING FOREVER!

“Now You have been pleased to bless the house of your servant, that it may continue before you forever; for you have blessed it, O Lord, and it shall be blessed forever” (I Chronicles 17:27).

God not only blesses you but He also blesses your home, your vessels and your children. Further, He comes along and stays with you.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
BLESSINGS OF JOSEPH!

“Joseph is a fruitful bough, a fruitful bough by a well; his branches run over the wall” (Genesis 49:22).

When we go through the entire chapter number 49 in the book of Genesis, we can find Jacob blessing all his children. Of all those blessings, the blessing of Joseph was the greatest. They could touch the heart deeply.

Read More
யோசேப்பின் ஆசீர்வாதங்கள்!

"யோசேப்பு கனிதரும் சேடி; அவன் நீர் ஊற்றண்டையிலுள்ள கனிதரும் சேடி; அதின் கொடிகள் சுவரின் மேல் படரும்" (ஆதி. 49:22).

ஆதியாகமமம் 49-ஆம் அதிகாரம் முழுவதையும் வாசித்துப் பார்த்தால், யாக்கோபு தன் குமாரரையெல்லாம் ஆசீர்வதிப்பதை காணலாம். அந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றிலும், யோசேப்பின் ஆசீர்வாதமே மிக அருமையானவைகள். உள்ளத்தை ஆழமாய் தொடக்கூடியவைகள். மட்டுமல்ல, அந்த ஆசீர்வாதங்கள் நித்திய பர்வதம் வரைக்கும் எட்டுகின்றன. "உன் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் என் பிதாக்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு மேற்பட்டதாயிருந்து, நித்திய பர்வதங்களின் முடிவுமட்டும் எட்டுகின்றன; அவைகள் யோசேப்புடைய சிரசின் மேலும், தன் சகோதரரின் விசேஷித்தவனுடைய உச்சந்தலையின்மேலும் வருவதாக" (ஆதி.49:26).

Read More
ZION’S BLESSINGS!

“The Lord who made heaven and earth bless you from Zion!” (Psalm 134:3).

How sweet is the word “Blessing.” Everyone has a wish to get blessed. The children are longing for the blessings of their parents. They expect the blessing from their teachers, elders and the nobles. At the same time what you also need is the blessing from, the servant of God.

Read More
சீயோனின் ஆசீர்வாதங்கள்!

"வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக" (சங். 134:3).

"ஆசீர்வாதம்" என்ற சொல் எத்தனை இனிமையானது! எல்லாருக்கும் தாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமென்ற எண்ணமுண்டு. பெற்றோரின் ஆசீர்வாதத்திற்காக பிள்ளைகள் ஏங்குகிறார்கள். ஆசிரியர்கள், பெரியவர்கள், மேன்மக்களுடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக எதிர்பார்க்கிறார்கள். அதே நேரம், கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரின் ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்குத் தேவை.

Read More