ஐசுவரியமும், கனமும்!

"முத்துக்களைப்பார்க்கிலும் ஞானமே நல்லது; இச்சிக்கப்படத்தக்கவைகளெல்லாம் அதற்கு நிகரல்ல" (நீதி. 8:11).

அநேகர் என்ன எண்ணுகிறார்கள்? சாத்தான்தான், உலகப் பொருட்களுக்கு பின்னால் நின்று, அவனுக்கு இஷ்டமானவர்களுக்கு, அல்லது அவனை கும்பிடு கிறவர்களுக்கு, உலகப் பொருட்களையும், ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுக்கிறான் என்று. புறமதஸ்தரில், பலரும் உலக செல்வத்துக்கென்று ஒரு கடவுளை வைத்திருக் கிறார்கள். தொழிலை ஆரம்பிக்கும்போது, அல்லது வீட்டைக் கட்டும்போது, அந்த தெய்வத்துக்கு ஒரு பலி செலுத்திவிட்டால், அந்த தெய்வம் கூரையை பிய்த்துக் கொண்டு கொடுக்கும் என்று எண்ணுகிறார்கள். இந்திய கலாச்சாரத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் ஐசுவரியம் பெருகும்நாள் என்று சொல்லி, "அக்ஷயத்" நாளிலே பொன் நகைகளை வாங்கினால், செல்வம் குவியும் என்று எண்ணுகிறார்கள்.

பழைய கவிஞன் ஒருவன் பாடினான். "காசே தான் கடவுளடா. கடவுளுக்கும் அது தெரியுமடா." காசு கடவுளல்ல. வானத்தையும், பூமியையும் உண்டாக்கினவரே கர்த்தர். பூமி, அவருடைய நன்மையால் நிரம்பியிருக்கிறது. "வெள்ளியும், என்னு டையது. பொன்னும் என்னுடையது," என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் (ஆகாய் 2:8). கடலிலே, கோடிக்கணக்கான முத்துக்களை வைத்து வைத்திருக்கிறார். பூமிக்கு அடியில், வைர சுரங்கங்களையும், ஏராளமான விலை மதிக்க முடியாத கற்களையும் வைத்திருக்கிறார். அவரே ஐசுவரியசம்பன்னர். தம்முடைய பிள்ளை களுக்கு, மகிழ்ச்சியோடு கொடுக்கிறார்.

ஆகவே, பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற வேண்டுமென்றால், கர்த்தரிடத்தில் கேளுங்கள். அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பதில் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்கிறார். சொல்லப்போனால், உங்களுக்கு இன்ன தேவை என்பதை பரம பிதா அறிந்திருக்கிறார். ஒவ்வொன்றையும் ஏற்ற வேளையிலே, அவர் உங்களுக்குத் தந்தருளுவார்.

பொருளாதாரத்தில், நீங்கள் முன்னேறுவதற்கு என்ன வழி என்பதைப் பற்றி, அவர் சொன்ன 36 உவமைகளுள், பதினாறு உவமைகளில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள லாம். மலைப்பிரசங்கத்தில் பணத்தைக் குறித்தும், செல்வத்தைக் குறித்தும் பதினாறு வசனங்களில் அவர் பேசுகிறார். நான் ஒரு போதகருடைய வீட்டுக்குப் போயிருந்தேன். அவர், வீட்டின் முன் அறையில் ஒரு வாக்கியத்தை மாட்டியிருந்தார். "சாத்தானே, என்னிடமிருந்து திருடிய பொருட்களையெல்லாம், மரியாதையாக எனக்கு கொடுத்து விடு" என்று போட்டிருந்தது. நான் சிரித்துக்கொண்டு அவரிடம், "எவ்வளவு நாள் சாத்தானை நோக்கி, ஜெபிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள்?" என்று கேட்டேன்.

"சாத்தான், உங்களுடையதைத் திருட, அவனுக்கு ஏன் இடங்கொடுத்தீர்கள்? அதை, மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள, நீங்கள் அவனிடம் கெஞ்சி, "மயிலே மயிலே இறகு போடு" என்று சொன்னால், அது போடாது" என்றேன். தேவ பிள்ளை களே, சாத்தானிடம் கையேந்துவதைப் பார்க்கிலும், அருமையான, அன்புள்ள பிதாவிடத்திலே கேளுங்கள். "நீங்கள் எல்லாவற்றிலும், எப்பொழுதும் சம்பூரண முடையவர்களாயும், சகலவித நற்கிரியைகளிலும் பெருகுகிறவர்களாயுமிருக்கும் படியாக, தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையையும் பெருகச் செய்ய வல்ல வராயிருக்கிறார்" (2 கொரி. 9:8).

நினைவிற்கு:- "ஐசுவரியமும், கனமும், நிலையான பொருளும், நீதியும் என்னிடத் தில் உண்டு. என்னைச் சிநேகிக்கிறவர்கள் மெய்ப்பொருளைச் சுதந்தரிக்கும்படிக்கும், அவர்களுடைய களஞ்சியங்களை நான் நிரப்பும்படிக்கும், அவர்களை நீதியின் வழி யிலும், நியாய பாதைகளுக்குள்ளும் நடத்துகிறேன்" (நீதி. 8:18-21).