யோசேப்பின் ஆசீர்வாதங்கள்!

"யோசேப்பு கனிதரும் சேடி; அவன் நீர் ஊற்றண்டையிலுள்ள கனிதரும் சேடி; அதின் கொடிகள் சுவரின் மேல் படரும்" (ஆதி. 49:22).

ஆதியாகமமம் 49-ஆம் அதிகாரம் முழுவதையும் வாசித்துப் பார்த்தால், யாக்கோபு தன் குமாரரையெல்லாம் ஆசீர்வதிப்பதை காணலாம். அந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றிலும், யோசேப்பின் ஆசீர்வாதமே மிக அருமையானவைகள். உள்ளத்தை ஆழமாய் தொடக்கூடியவைகள். மட்டுமல்ல, அந்த ஆசீர்வாதங்கள் நித்திய பர்வதம் வரைக்கும் எட்டுகின்றன. "உன் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் என் பிதாக்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு மேற்பட்டதாயிருந்து, நித்திய பர்வதங்களின் முடிவுமட்டும் எட்டுகின்றன; அவைகள் யோசேப்புடைய சிரசின் மேலும், தன் சகோதரரின் விசேஷித்தவனுடைய உச்சந்தலையின்மேலும் வருவதாக" (ஆதி.49:26).

யோசேப்பு, இவ்வளவு மேன்மையாய் ஆசீர்வதிக்கப்படக் காரணம் என்ன தெரியுமா? அவர் கர்த்தருக்குப் பயந்தவரும், கர்த்தருக்காகப் பாடு அனுபவிப்பதில் சந்தோஷமுடையவராயிருந்தார். தன் சொந்த சகோதரர்களால், புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலைமை. கர்த்தர் கொடுத்த சொப்பனத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டபோதோ, ஏராளமான அவமானங்கள், நிந்தைகள், முடிவில் அடிமையாக எகிப்திலே விற்கப்பட்டார்.

அதோடுகூட, அவருடைய உபத்திரவங்கள் நின்றுவிடவில்லை. போத்திபார் வீட்டை விட்டு ஓடவேண்டியதிருந்தது. சிறைச்சாலையிலே, தாங்கமுடியாத கஷ்டங்களை அனுபவித்தார். எல்லாச் சூழ்நிலையிலும், யோசேப்பை ஒரு கனி தரும் திராட்சச்செடியாகவே காண்கிறோம். மட்டுமல்ல, யோசேப்பின் பிள்ளைகளான மனாசே, எப்பிராயீம், "கோத்திரப் பிதாக்களாக" கருதப்படும் பெரிய கிருபையைப் பெற்றார்கள். மற்ற யாக்கோபின் பேரர்களுக்குக் கிடைக்காத சிலாக்கியம், யோசேப்பின் உண்மையால் அவருடைய பிள்ளைகளுக்குக் கிடைத்தது. ஆம், யோசேப்பு ஒரு கனிதரும் திராட்சச்செடி, வறட்சியான போராட்டத்தின் நாட்களிலும்கூட கனி கொடுக்கிற திராட்சச்சேடி!

யோசேப்பின் விலைமதிப்பை, அவருடைய சகோதரர்கள் இருபது வெள்ளிக் காசுக்குத்தான் மதித்தார்கள். ஆனால், கர்த்தர் அவரை மேன்மையாகவும், அருமையாகவும் கண்டார். அவர், எகிப்திலே இரண்டாவது அதிகாரியா விளங்கினார். அவரை விற்றுப்போட்ட அவருடைய சகோதரர்கள் கூட, அவருடைய தயவிலேயும், பராமரிப்பிலேயும் வாழவேண்டியதாயிருந்தது. யோசேப்பின் பெற்றோரும், எல்லா சகோதரரும் அவருக்கு முன்பாகக் குனிந்து வணங்கினார்கள். யோசேப்பின் ஆசீர்வாதங்கள் நித்திய ஆசிர்வாதங்களாய் இருக்கிறபடியால், அவருடைய எலும்புகள், எகிப்தில் இல்லாமல், கானானிலுள்ள எபிரோனில் அடக்கம் பண்ணப்படக் கர்த்தர் உதவி சேதார் (யோசுவா 24:32). நீங்கள், பொறுமையாய் பாடுகளை சகிப்பீர்களானால், பெருக்கமான கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை என்றென்றும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம், நித்திய பர்வதம் வரைக்கும் எட்டக்கூடியதாயிருக்கும்.

தேவபிள்ளைகளே, யோசேப்பின் தேவன் உங்களுடைய தேவன். யோசேப்பின் இனிமையான ஆசீர்வாதங்களைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வீர்களா? "கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்கி, உன் எலும்புகளை நிணமுள்ளதாக்குவார்; நீ நீர்ப்பாச்சலான தோட்டத்தைப் போலவும், வற்றாத நீரூற்றைப்போலவும் இருப்பா" (ஏசா.58:11).

நினைவிற்கு:- "உன் தகப்பனுடைய தேவனாலே அப்படியாயிற்று. அவர் உனக்குத் துணையாயிருப்பார்; சர்வவல்லவராலே அப்படியாயிற்று" (ஆதி. 49:25).