ஆறுதல் செய்கிறவர்!

"அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர்" (2 கொரி. 1:4).

நம் தேவன் ஆறுதலின் தேவன். அவரே, உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர், தம் அன்பின் கரத்தினால், கண்ணீரைத் துடைக்கிறவர். நீங்கள் துயரத்தில் மூழ்கும்படி, ஒருபோதும் விட்டுவிடுகிறவரல்ல. லீலிபுஷ்பங்களின் மத்தியில் மேய்கிற அவர், சில வேளைகளில் லீலிபுஷ்பங்களைத் தமக்கென்று கொய்துகொள்ளுகிறார். அது உங்களுக்கு வேதனையல்ல. ஏனெனில், லீலிபுஷ்பம் மேன்மையான இடத்திற்கே சென்றிருக்கிறது. அதே நேரத்தில், அவரது ஆறுதலின் கரம் உங்களைத் தேற்றி அரவணைத்துக் கொள்ளுகிறது.

‘சார்லஸ் பீர்’ என்பவர், தன் மனைவியோடு மிஷனரியாக இந்தியாவிற்கு வந்தார். இந்தியாவில், அவர் தேவனுக்காக முழுமூச்சோடு பாடுபட்டார். திடீரென்று, அவர் வியாதிப்பட்டு மரணத்தருவாய்க்குள்ளானார். அவருடைய மனைவி, கண்ணீரோடு கணவனுடைய கட்டிலில் அமர்ந்து, கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நித்தியத்திற்குள் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கும், அவரையே பார்த்துக்கொண்டு இருந்தார்கள்.

எவ்வளவு ஒரு வீரனாக இந்தியாவிற்கு வந்தார். இரவும், பகலும், எவ்வளவாய் அலைந்து ஊழியஞ்செய்தார். பிரகாசித்த விளக்கு, இப்பொழுது அணையப் போகிறதே! அவருடைய கடைசி மூச்சு நின்றது. "ராஜாதி ராஜாவின் சமுகத்திற்குப் போயிருக்கிறார்" என்று எதிரில் அமர்ந்திருந்த விசுவாசி மெதுவாய்க் கூறினார். அந்த வார்த்தைகள் மின்சாரம்போல, அந்த மிஷனரியின் மனைவி உள்ளத்தில் பாய்ந்து, அவர்களை ஆறுதல்படுத்திற்று.

அப். பவுல், "தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே, எந்த உபத்திரவத்திலாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்யத் திராணியுள்ளவர்களாகும்படி, எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர்" (2 கொரி. 1:4) என்று சொல்லுகிறார். ஆம், அவரே ஆறுதலின் தேவன். அவர் உங்களை ஆறுதல்படுத்துகிறது மட்டுமல்ல; மற்றவர்களை ஆறுதல்படுத்தும்படி உங்களை அவர் தகுதிப்படுத்துகிறார். உங்கள் மூலமாக ஆறுதலின் கிருபைகள், ஆறுதலின் ஆசீர்வாதங்கள், ஆறுதல் வார்த்தைகள் புறப்பட்டு அநேகருடைய உள்ளத்தின் காயங்களை, வேதனைகளை குணமாக்கும்படி ஆறுதலின் பாத்திரங்களாக கர்த்தர் உங்களை உபயோகிக்கிறார்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா? அதிகமாக உபத்திரவத்தின் பாதைகளிலே வழி நடந்து வந்த பக்தர்களின் ஆலோசனைகள்தான், பாடுகளின் பாதைகளிலே நடந்துவரும் மற்ற விசுவாசிகளை அதிகமாகத் தேற்றக்கூடியவை. யோபு சொல்லுகிறார், "அவர் தம்முடைய மகா வல்லமையின்படியே என்னோடே வழக்காடுவாரோ? அவர் அப்படிச் செய்யாமல் என்மேல் தயை வைப்பார். ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார்; அவர் என்னைச் சோதித்தபின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன்" (யோபு 23:6,10).

தேவபிள்ளைகளே, தாங்கமுடியாத வேதனைகள் உங்கள் வாழ்க்கையைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்போது, ஆறுதல் பெற மனிதர்களிடம் ஓடாதேயுங்கள். உங்கள் ஆறுதலின் தேவனாகிய கர்த்தரையே நோக்கி, உங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களையே நோக்கி, உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்துப் பாருங்கள்! "நான், நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர்" (ஏசாயா 51:12) என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

நினைவிற்கு:- "என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகுகையில், உம்முடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்துமாவைத் தேற்றுகிறது" (சங். 94:19).