இரட்சிப்பின் கிருபை!

"ஏனெனில் எல்லா மனுஷருக்கும் இரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது பிரசன்னமாகி" (தீத்து 2:11).

தேவ கிருபை, ஒன்றிரண்டு பேர்களுக்கோ அல்லது ஒரு சில விசுவாசிகளுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் மாத்திரமோ அல்லாமல், "எல்லா மனுஷருக்கும் இரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்கதாக தேவ கிருபை பிரசன்னமாகியது" என்று வேதம் சொல்லுகிறது. தேவபிள்ளைகளே, அந்தக் கிருபை உங்களுக்காகவும் காத்திருக்கிறது. எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே, அந்த மெய்யான ஒளியானவர். அவர் எந்த மனுஷனையும் தள்ளாமல், கிருபையாய் ஏற்றுக் கொள்ளுகிறவர். எந்த மனுஷனையும், கிறிஸ்துவுக்குள் தேறினவனாக நிலைநிறுத்த வல்லமையுள்ளவர்.

யார் யார் விசுவாசத்தோடு அவரை ஏற்றுகொள்ளு கிறார்களோ, அவர்களே அதை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுவார்கள். உங்களுடைய விசுவாசமும், தேவனுடைய கிருபையும் இணையும்போதுதான், இரட்சிப்பு உண்டாகிறது. அவருடைய இரத்தமும், உங்களுடைய மெமனஸ்தாபமும், பாவமன்னிப்பை உங்களுக்குப் பெற்றுத் தருகின்றன.

இயேசு சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருந்த போது, அவருடைய இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது. கிருபையும், எல்லா மனுஷருக்குள்ளும் உண்டாயிருந்தது. ஆனால், அதை ஒருவரும் அறிந்து கொள்ளவுமில்லை, ஏற்றுக்கொள்ளவுமில்லை. ஆனால், அவரோடுகூட சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஒரு கள்ளன், "ஆண்டவரே" என்று அழைத்து, "உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும்" என்று மன்றாடினபோது, அவன் கிருபையினாலே இரட்சிப்பைப் பெற்றான். தேவனுடைய கிருபை, அவனை பரதீசிக்குள் கொண்டு சென்றது. கிறிஸ்துவின் கிருபையினால் அங்கு செல்லும் சிலாக்கியம் அவனுக்குக் கிடைத்தது.

வேதம் சொல்லுகிறது: "அவர் நம்முடைய கிரியைகளின்படி நம்மை இரட்சிக்காமல், தம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும், ஆதிகாலமுதல் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியும், நம்மை இரட்சித்து, பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தார்" (2 தீமோ. 1:9).

ஒருமுறை, ஒரு பரிசேயனும் ஒரு ஆயக்காரனும் தேவாலயத்திற்குள்ளே சென்றார்கள். பரிசேயன் தன்னுடைய சுயநீதிகளையெல்லாம் சொல்லி, பெருமையுடன் ஜெபித்தான். ஆனால், அந்த ஆயக்காரனோ, தன்னுடைய கண்களைக்கூட வானத்துக்கு நேராய் ஏறெடுக்கத் துணியாமல், தன் மார்பிலே அடித்துக் கொண்டு, ‘பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாய் இரும்’ என்று சொல்லி மன்றாடினான். அப்போது, தேவ கிருபை அவனைச் சந்தித்தது. பாவியாக வந்தவன் நீதிமானாக்கப்பட்டு, பரிசுத்தவானாய் திரும்பிச் சென்றான். ஆம், இதுதான் தேவனுடைய இரட்சிப்பின் கிருபை!

இயேசு கிறிஸ்து, "என் நாமத்தினிமித்தம் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்" (மாற்கு 13:13) என்றார். நீங்கள் பெற்றுக் கொண்ட இரட்சிப்பிலே, நிலைத்திருப்பதும் கிருபையே! கிருபையிலே நிலைத்திருங்கள். நீங்கள் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு தேவ சமுகத்திலே உங்களைத் தாழ்த்தி, கர்த்தருடைய கிருபைக்காக ஒப்புக்கொடுப்பீர்களோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு இரட்சிப்பின் கிருபை உங்களில் பெருகிக் கொண்டே இருக்கும்.

நினைவிற்கு:- "இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள மீட்பைக் கொண்டு நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள்" (ரோமர் 3:24).