என் பங்கானவர்!

"தேவன் என்றென்றைக்கும் என் இருதயத்தின் கன்மலையும் என் பங்குமாயிருக்கிறார் " (சங். 73:26).

தேவனே, நீரே என் பங்கு, என் சுதந்திரம், என் மேன்மை, என் எதிர்காலம் என்று அவரைப் போற்றிப் புகழும்போது, தேவனுடைய இருதயம் களிகூருகிறது. உங்களுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் பொங்கி, தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது. ஆம், உண்மையிலேயே தேவன் உங்களுடைய பங்கானவர்!

ஒருமுறை ஒரு ராஜா தன்னுடைய பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினபோது, எல்லா போர் வீரர்களையும் அழைத்து, "நீங்கள் என் அரண்மனைக்குள் சென்று உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதையெல்லாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம்" என்று அனுமதித்தார். அவ்வளவு தான். ராஜாவைச் சூழ இருந்த அத்தனை போர் வீரர்களும், அத்தனை சேவகர்களும் அரண்மனையை நோக்கிப் பாய்ந்து சென்றார்கள். அங்கேயிருந்த முத்துக்கள், வைரங்கள், வைடூரியங்கள், இன்னும் விலை மதிக்கமுடியாத செல்வங்கள், பொன் ஆபரணங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு, தங்கள் வீடுகளுக்குச் சென்று விட்டார்கள். கொஞ்ச நேரத்தில் அரண்மனையே காலியாகி விட்டது. ஒரு சிறுபொருள் கூட அங்கேயில்லை.

ஆனால் அதே நேரத்தில், ஒரே ஒரு போர்ச்சேவகன் மாத்திரம் ராஜாவினுடைய அருகிலே தனியாக நின்று கொண்டிருந்தான். ராஜா அவனைப் பார்த்து: "நீ போகவில்லையா? என்னுடைய அருகிலேயே நிற்கிறாயே, உனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாமா? அரண்மனையில் உனக்குத் தேவையானதை நீயும் எடுத்திருக்கலாமே?" என்று கேட்டார்.

அதற்கு அந்த போர்ச்சேவகன், தாழ்மையோடுகூட அந்த ராஜாவின் பாதத்தில் விழுந்து பணிந்து, "ராஜாவே, எல்லோரும் உம்மைவிட்டு ஓடிவிட்டார்கள். ஆனால் எனக்கு உம்மை விட்டுப் பிரிய மனமில்லை. நீரே என்னுடைய பங்கும் சுதந்தரமுமாயிருக்கிறீர். உம்மைப் பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை, என் கைகளில் இருக்கிறது. இந்த உலகத்திலுள்ள பொன், பொருள், வெள்ளி எல்லாம் காலத்தினால் அழிந்துவிடக் கூடும். ஆனால், நான் என் ராஜாவின் மேல் வைத்திருக்கிற அன்போ என்றென்றும் அழியாதது. ராஜாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை நான் செய்ய வேண்டும் அல்லவா?" என்று பதிலளித்தான்.

இதைக்கேட்ட ராஜாவின் உள்ளம் அப்படியே உருகினது. அந்தப் போர்வீரனைக் கட்டி அணைத்து, அவனைத் தன் தேசத்திலே பெரிய மந்திரியாக உயர்த்தினார். நீங்களும்கூட ராஜாதி ராஜாவாகிய ஆத்தும நேசரைப் பார்த்து: "என் தேவனே, நீரே என் பங்கானவர். நீரே என் சுதந்தரமானவர்" என்று சொல்லுங்கள். தாவீது தன் முழு நேசத்தையும் கர்த்தர் பேரில் வைத்து, "கர்த்தரே, நீரே என் பங்கு; நான் உமது வசனங்களைக் கைக்கொள்ளுவேன்" (சங். 119:57) என்றார்.

வேதத்திலுள்ள பரிசுத்தவான்களெல்லாம் கர்த்தரையே தங்களுடைய பங்கை, மேன்மையாக சுதந்தரமாகத் தெரிந்து கொண்டார்கள். கர்த்தர் அவர்களுடைய பங்காயிருந்ததே, அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியின் இரகசியமாகும். தேவபிள்ளைகளே, தேவனை நீங்கள் உங்கள் பங்காய்ப் பெற்றிருந்தால், நீங்கள் பாக்கியவான்கள். மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கைத் தெரிந்துகொண்டதைப் போல, கிறிஸ்துவையே உங்கள் பங்காய்த் தெரிந்து கொள்ளுவீர்களா?

நினைவிற்கு: "கர்த்தர் என் பங்கு என்று என் ஆத்துமா சொல்லும். ஆகையால் அவரிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பேன்" (புலம். 3:24).