துணையுமானவர்!

"தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பெலனும், ஆபத்துக்காலத்தில் அநுகூலமான துணையுமானவர்" (சங். 46:1).

நம் கர்த்தர் "அநுகூலமான துணையுமானவர்." ஆங்கிலத்தில், "Very Present help'' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர் உங்களுக்கு அடைக்கலமும், பெலனும், ஆபத்துக்காலத்தில் உடனுக்குடன் உதவி செய்கிறவருமாயிருக்கிறார்.

சில சகோதரிகள், "என் கணவர் எனக்கு மிக உதவியாய், காய்கறி சாமான்களை வாங்கிக்கொண்டு வருவார். பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்திற்கு கொண்டு செல்லுவார். எனக்கேற்ற துணையாயிருக்கிறார்" என்பார்கள். சிலர், "மற்ற மாமியாருக்கும் என் மாமியாருக்கும் வித்தியாசமுண்டு. என்னைச் சொந்த மகள் போல கவனித்துக் கொள்ளுகிறார்கள்" என்பார்கள். வேறு சிலர், "நாங்கள் புதிதாக ஒரு வீட்டிலே வாடகைக்கு குடியிருக்கிறோம். அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் மிக நல்லவர். எந்த உதவி வேண்டுமென்றாலும் எங்களுக்குச் செய்வார்" என்று சொல்லுவார்கள்.

இப்படிப்பட்ட எல்லா உதவிகளைப் பார்க்கிலும், கர்த்தருடைய உதவி ஆயிரமாயிரம் மடங்கு மேன்மையானது. "தேவன் அடைக்கலமும் பெலனும், ஆபத்துக்காலத்தில் அநுகூலமான துணையுமானவர்" என்று நீங்கள் சொல்லும்போது, மறக்க முடியாத உதவியை கர்த்தரிடமிருந்து உடனடியாக பெறுவீர்கள். ஒரு பக்தன் அதை, "இமைப்பொழுதும் தாமதமற்ற உதவி" என்று குறிப்பிட்டார்.

"நான் உதவி செய்வேன்" என்று, கர்த்தர் நமக்கு வேதத்திலே வாக்களித்திருக்கிறார். "அவர்கள் கூப்பிடுகிறதற்குமுன்னே நான் மறுஉத்தரவு கொடுப்பேன்; அவர்கள் பேசும்போதே நான் கேட்பேன்" (ஏசா. 65:24), "அவன் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளிச்செய்வேன்; ஆபத்தில் நானே அவனோடிருந்து, அவனைத் தப்புவித்து, அவனைக் கனப்படுத்துவேன்" (சங். 91:15), என்றெல்லாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம்.

தானியேலுடைய வாழ்க்கையிலும், கர்த்தர் அநுகூலமான துணையாயிருந்தார். சிங்கக்கெபியிலே போடப்பட்ட நேரத்திலும், கர்த்தர் துணையாய் நின்று, சிங்கங்கள் தானியேலைச் சேதப்படுத்தாதபடி, அவற்றின் வாயை உடனடியாகக் கட்டிப் போட்டார். சிங்கக்கெபியிலே போட்டு ஐந்து நிமிடம் கழித்து, "துணை" வந்திருக்குமென்றால் பிரயோஜனமாயிருக்காது. சிங்கக்கெபியிலே போடப்படுவதற்கு முன்பாகவே, கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, சிங்கத்தின் வாயைக் கட்டிப் போட்டு விட்டார். யூத ராஜ சிங்கமாக, ஜீவனுள்ள தேவனாக, தானியேலுக்கு அவர் துணை நின்றார்.

"தானியேலே, பயப்படாதே; நீ அறிவை அடைகிறதற்கும், உன்னை உன்னுடைய தேவனுக்கு முன்பாகச் சிறுமைப்படுத்துகிறதற்கும், உன் மனதைச் செலுத்தின முதல் நாள் துவக்கி உன் வார்த்தைகள் கேட்கப்பட்டது; உன் வார்த்தைகளினிமித்தம் நான் வந்தேன்" (தானி. 10:12) என்று தேவதூதன் கூறினான்.

அக்கினிச்சூளையிலே சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோவை தூக்கிப் போட்ட வேளையிலும், கர்த்தரே அவர்களுக்கு அடைக்கலமும் அநுகூலமான துணையுமாயிருந்தார். பத்முதீவிலே அப். யோவான் சிறை வைக்கப்பட்டபோது, கர்த்தரே அவருக்கு அடைக்கலமும் துணையுமாயிருந்தார். தேவபிள்ளைகளே, கர்த்தர் உங்களுக்கும் அடைக்கலமும், துணையுமாயிருப்பார்.

நினைவிற்கு:- "தீங்குநாளில் நீரே என் அடைக்கலம். நான் வெட்கப்படாமல், என்னைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் வெட்கப்படுவார்களாக; நான் கலங்காமல், அவர்கள் கலங்குவார்களாக" (எரேமியா 17:17,18).