நம்பிக்கை என்ன?

"நீ நம்பியிருக்கிற இந்த நம்பிக்கை என்ன?" (ஏசா. 36:4).

உங்கள் எதிர்காலத்தைக் குறித்த நம்பிக்கை என்ன? நித்தியத்தைக் குறித்த நம்பிக்கை என்ன? இந்த பூமியிலே வாழும்போது, உங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன? சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

சிலர் தங்களுடைய நம்பிக்கையை பணத்தின் மீது வைக்கிறார்கள். பணம் எல்லாவற்றுக்கும் உதவும், பணம் பாதாளம் வரை செல்லும், பணமென்றால் பிணமும் வாயைப் பிளக்கும் என்பதெல்லாம் உண்மைதான். ஆனால் எந்த ஒரு மனுஷன், கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கை வைக்காமல் பணத்தின்மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறானோ, ஒருநாள் அந்தப் பணம் அவனைக் கைவிடும்போது, அவன் தவித்து, துடித்துப் போவான்.

ஒரு பெரிய செல்வந்தர், "என் நம்பிக்கையெல்லாம் என் பணத்தில்தான் இருக்கிறது" என்று பெருமையாக கூறினார். ஆனால் ஒரு பெரிய இனக்கலவரத்தில் அவருடைய எதிராளிகள் அவரைப் பிடித்துக்கொண்டார்கள். அவர்கள் கையிலிருந்து தப்பும்படி, பீரோவிலிருந்த லட்சக்கணக்கான பணத்தை, நகைகளை அள்ளி அவர்களுக்கு முன்பாக வீசினார்.

ஆனால் அவர்களோ, அந்தப் பணம் எங்களுக்கு வேண்டாம். நீதான் வேண்டு மென்று சொல்லி அவரைப் பிடித்து, அவர்களுடைய காரின் பின்னால் கட்டி, தரையிலே இழுத்து, பிறகு அவரைக் கொண்டுபோய் ஒரு மரத்திலே தலைகீழாக் கட்டித் தொங்க வைத்து, கீழே தீயைப் பற்றவைத்து கொன்றார்கள். ஆம், அவர் நம்பின பணம் அவரை கைவிட்டது.

சிலர், தங்களுடைய சரீர பெலத்திலே நம்பிக்கை வைக்கிறார்கள். கராத்தே, குங்ஃபூ போன்ற சண்டைகளை, உலகத்திற்கு கற்றுக்கொடுத்த சண்டை வீரனாகிய புரூஸ்லி, தன் நம்பிக்கையையெல்லாம் தன் பெலத்தில் வைத்தான். பல ஆண்டுகள் சரீரத்தையும் நரம்புகளையும் முறுக்கேற்றி, உடற்பயிற்சி செய்து உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த சண்டைவீரனாய் விளங்கினான்.

அந்தோ! ஒருநாள் ஒரு நடிகை அவனை விருந்துக்கு அழைத்தாள். அவன் உணவிலே விஷம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அவன் அதை அறியாமல் புசித்தான். சில நிமிடங்களுக்குள் வேரற்ற மரம்போல சாய்ந்து, தன் ஜீவனை விட்டான். அவனுடைய நம்பிக்கை அதோடு முடிந்தது.

சிலர் தங்களுடைய நம்பிக்கையை பதவியிலும், இனத்தவர்களின் மேலும், டாக்டர்கள் மேலும் வைக்கிறார்கள். அவைகளெல்லாம் ஒருநாள் கைவிடும்போது வேதனைப்படுவார்கள். "உன் நம்பிக்கை என்ன?" என்று வேதம் கேட்கிறது. ஆம்! கர்த்தாவே, நீரே என் நம்பிக்கை என்று, தாவீது தன்னுடைய நம்பிக்கையை உலக காரியங்களிலும் மனுஷன் மேலும் வைக்காமல், கர்த்தர்பேரில் வைத்தார். கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் அசைக்கப்படுவதேயில்லை.

"என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்" என்று தாவீது வேதத்தில் திரும்பத் திரும்ப சொல்லுகிறார் (சங். 7:1, சங். 11:1, சங். 25:2, சங். 31:6, சங். 55:23, சங். 143:8). தேவபிள்ளைகளே, நீங்களும் உங்கள் நம்பிக்கையை கர்த்தர் பேரில் வையுங்கள்.

நினைவிற்கு:- "அவர்மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற வனெவனும், அவர் சுத்தமுள்ளவராயிருக்கிறதுபோல, தன்னையும் சுத்திகரித்துக்கொள்ளுகிறான்" (1 யோவான். 3:3).