தகப்பன், மகன்!

"மகனே, நீ எப்போதும் என்னோடிருக்கிறாய், எனக்குள்ளதெல்லாம் உன்னுடையதாயிருக்கிறது" (லூக். 15:31).

நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள். கர்த்தர் உங்கள்மேல் அன்புள்ள பரம தகப்பன். பரம தகப்பனுக்கும், பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்குமிடையிலுள்ள இந்த உறவு எந்த சூழ்நிலையிலும் பாதிக்கப்படவேக்கூடாது.

உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்குக் கிடைக்கும் மேன்மையான அன்பு தாய், தகப்பனுடைய அன்புதான். தாயும், தகப்பனும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பெரிய ஆசீர்வாதம். ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய தாயையும், தகப்பனையும் தெரிந்தெடுக்கும் உரிமையில்லை. அவன் ஒருவேளை தனக்கு ஒரு நண்பனை, ஒரு வாழ்க்கைத் துணையை, ஒரு வேலையை தெரிந்தெடுக்கலாம். ஆனால் தகப்பனும் தாயும் தேவனால் கொடுக்கப்பட்டவர்கள்.

குழந்தை பிறக்கும்போது, பெற்றோர் குழந்தையின் மேல் அளவற்ற அன்பை செலுத்துகிறார்கள். உயிரைக் கொடுத்து பராமரிக்கிறார்கள். கண்ணும் கருத்துமாய் வளர்க்கிறார்கள். குழந்தையிடம் ஒன்றையும் எதிர்பார்க்காமல் எல்லாவற்றையும் தியாகமாய் கொடுக்கிறார்கள்.

தகப்பன் தாயினுடைய உள்ளத்தில் அத்தனை அன்பை வைத்த ஆண்டவர், தம்முடைய உள்ளத்தில் எவ்வளவு அதிகமான அன்பைக் கொண்டிருப்பார்! அவர் உங்களைப் பார்த்து, "மகனே, நீ எப்போதும் என்னோடிருக்கிறாய், எனக்குள்ளதெல் லாம் உன்னுடையதாயிருக்கிறது" (லூக். 15:31) என்று அன்போடு சொல்லுகிறார்.

நீங்கள் கர்த்தருக்குக் கொடுப்பது உங்களுடைய சின்ன இருதயத்தைத்தான். ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்கு இரட்சிப்பை, தெய்வீக சுகத்தை, பரிசுத்தஆவியை, சமாதானத்தை, நித்திய ஜீவனை, பரலோக வாசஸ்தலங்களை, ஜீவ கிரீடங்களைத் தருகிறார். அவர் உங்களுக்குத் தருவது எவ்வளவு அதிகமானதும், மேன்மையுள்ளதாயிருக்கிறது.

ஏசாயா தீர்க்கதரிசி, "தேவனே, உமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நீர் செய்பவை களை, நீரேயல்லாமல் உலகத்தோற்றம் முதற்கொண்டு ஒருவரும் கேட்டதுமில்லை, செவியால் உணர்ந்ததுமில்லை, அவைகளைக் கண்டதுமில்லை" (ஏசா. 64:4) என்று எழுதுகிறார்.

தேவபிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள், ராஜாதி ராஜாவின் பிள்ளைகள் என்கிற சந்தோஷத்தோடும், விசுவாசத்தோடும் உங்கள் நடை தலைநிமிர்ந்ததாய் இருக்கட்டும். "அவருடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமுள்ள வர்களாய், அவரை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் எத்தனைபேர்களோ, அத்தனைபேர் களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங்கொடுத்தார்" (யோவான் 1:12). மட்டுமல்ல, அவரை "அப்பா பிதாவே" என்று அழைக்கிற புத்திர சுவிகார ஆவியையும் அவர் உங்களுக்குத் தந்திருக்கிறார்.

வேதம் சொல்லுகிறது: "நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோமென்று ஆவியானவர்தாமே நம்முடைய ஆவியுடனேகூடச் சாட்சி கொடுக்கிறார். நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்தரருமாமே; தேவனுடைய சுதந்தரரும், கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்தரருமாமே" (ரோமர் 8:16,17).

நினைவிற்கு:- "எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ, அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள்" (ரோமர் 8:14).