Posts in அன்றன்றுள்ள அப்பம்
தேவ சமாதானம்!

"சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப் போகிறேன். என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்" (யோவா. 14:27).

"சமாதானம்" என்ற வார்த்தை எத்தனை இனிமையானது. அதைக் கேட்கும் போதே இருதயத்திலே ஒரு ஆறுதல், ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும். இயேசுகிறிஸ்து, "என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்" என்றார்.

Read More
தேவ அன்பு!

"தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல், நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்" (யோவான் 3:16).

வேதப்புத்தகம் முழுவதும், தேவ அன்பினால் நிறைந்திருக்கிறது. அதை பிழிந்து சாறெடுத்தால், அந்த சாறெல்லாம், தேவ அன்பின் சொட்டுகளாகவே விளங்கும். "இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்" என்று வேதம் சொல்லுகிறது.

Read More
தேவ புத்திரர்!

"சமாதானம்பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்னப்படுவார்கள்" (மத். 5:9).

சமாதானம் பண்ணுவதே ஒரு பாக்கியமான அனுபவம். யார் யாருடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சமாதானம் பண்ணுகிறீர்களோ, அவர்கள் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு மிகுந்த நன்றியுள்ளவர்களாயிருப்பார்கள். அதுமட்டுமல்ல, சமாதானம் பண்ணும்போது, நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்னப்படுவீர்கள்.

Read More
தேவ வசனம்!

"அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும்; அது வெறுமையாய் என்னிடத்திற்குத் திரும்பாமல், அது நான் விரும்புகிறதைச் செய்து, நான் அதை அனுப்பின காரியமாகும்படி வாய்க்கும்" (ஏசா. 55:11).

தேவ வசனம் ஆவியும் ஜீவனுமானது. ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்க வல்லமை யுள்ளது. அது ஒருபோதும் வெறுமையாய்த் திரும்புவதில்லை. நீங்கள் வேதத்தை விரும்பி வாசிப்பதால், தியானிப்பதால் உங்களுக்குப் பெரிய நன்மையுண்டாகும்.

Read More
தேவ நதி!

"தண்ணீர் நிறைந்த தேவநதியினால் அதை மிகவும் செழிப்பாக்குகிறீர்" (சங். 65:9).

கர்த்தர் உங்களைச் சிங்காரவனமாக, அழகான தோட்டமாக தெரிந்து கொண்டார். நேசர் உலாவி வருகிற தோட்டம் நீங்கள்தான். நேசரின் சத்தத்தைக் கேட்கும் போதெல்லாம், உங்களுடைய உள்ளம் மகிழ்ந்து களிகூரும்.

Read More
தேவ சமூகம்!

"என் சமூகம் உனக்கு முன்பாகச் செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்றார்" (யாத். 33:14).

ஒவ்வொருநாளும், மாதமும், வருடமும் கர்த்தருடைய சமுகம் உங்களுக்கு முன்பாகச் செல்லட்டும். அவருடைய சமுகம் உங்களுக்கு முன்பாகச் செல்லும் போது, எந்த சத்துருவினுடைய வல்லமையும் உங்களை எதிர்த்து நிற்க முடியாது. எந்த தடைகளும் குறுக்கிட முடியாது. உங்கள் ஓட்டம் வெற்றியுடன் முடியும்.

Read More
தேவ ஆரோக்கியம்!

"உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்கக்கடவீர்கள்; அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார். வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன்" (யாத். 23:25).

நீங்கள் தெய்வீக ஆரோக்கியத்தோடு வாழவேண்டுமென்பதே, கர்த்தருடைய பரிபூரண சித்தமாயிருக்கிறது. நீங்கள் வியாதிக்குட்படாமல், நல்ல ஆரோக்கியத்தை அனுபவிப்பது பெரிய ஆசீர்வாதம் அல்லவா?

Read More
தேவ ஆசீர்வாதம்!

"நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி, உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய்" (ஆதி. 12:2).

கர்த்தர் உங்களுக்கு இம்மைக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும், ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் தருகிறார். அதே நேரத்தில் நித்தியத்திற்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் தருகிறார். ஏனென்றால், நீங்கள் கர்த்தரையே தஞ்சமாகவும் கொண்டிருக்கிறீர்கள்.

Read More
தேவ ஐக்கியம்!

"பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையிலே தோட்டத்தில் உலாவுகிற தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள்" (ஆதி. 3:8).

கர்த்தர், ஆதாம் ஏவாளுக்குக் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களில் மிக மேன்மையான ஆசீர்வாதம், தேவனோடுள்ள ஐக்கியமாகும். ஒவ்வொருநாளும் பகலின் குளிர்ச்சி யான வேளையிலே, கர்த்தர் ஏதேனிலே உலாவினார். மனிதனோடு ஐக்கியமாயிருக்கும்படியாக, அவனிடத்தில் பேசும்படியாக இறங்கி வந்தார். அவர் இறங்கி வரும் போதே, பகலின் உஷ்ணம் மறைந்து, அவரது ஐக்கியத்தில் அங்கே குளிர்ச்சி உண்டானது.

Read More
தேவ சாயலாக!

"தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார்; அவனைத் தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார்" (ஆதி. 1:27).

கர்த்தர் மனுஷனை உருவாக்கும் முன்பே, அவனைக் குறித்து விசேஷமான நோக்கம் கொண்டிருந்தார். ஆகவேதான், அவருடைய அநாதி தீர்மானத்தின்படி, அவருடைய சாயலாகவும், ரூபத்தின்படியும் மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். அவருடைய அன்பினால், ஜீவ சுவாசத்தையே அவன்மேல் ஊதினார். மனுஷனைக்குறித்து அவர் வைத்திருக்கிற விசேஷமான தீர்மானங்கள் எத்தனை உயர்வானவை!

Read More
தாழ்வும், உயர்வும் !

"தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான்" (லூக். 14:11).

கர்த்தர் முதலாவது, மனந்திரும்பி தன்னண்டை வருகிறவர்களை உயர்த்துகிறார். இரண்டாவது, தாழ்மையுள்ளவர்களை உயர்த்துகிறார். தாழ்மை ஒரு சிறந்த அணிகலனாகும். தாழ்மையை கர்த்தர் விரும்புகிறார், நேசிக்கிறார்.

Read More
தாயைப் போல!

"ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவதுபோல் நான் உங்களைத் தேற்றுவேன்" (ஏசாயா 66:13).

இந்த வசனத்தை நீங்கள் எத்தனைமுறை வாசித்தாலும், இதிலுள்ள இனிமை யும், ஆறுதலும் குறைவதேயில்லை. தாயினும் மேலாய் உங்களை நேசிக்கிற கர்த்தர், தாய் தேற்றுவதைப் போல உங்களைத் தேற்றுகிறார்.

Read More
தாழ்மையின் மேன்மை!

"தங்கள் இருதயத்தைத் தாழ்த்தி, நான் யாக்கோபோடே பண்ணின என் உடன் படிக்கையையும், ஈசாக்கோடே பண்ணின என் உடன்படிக்கையையும், ஆபிரகாமோடே பண்ணின என் உடன்படிக்கையையும் நினைப்பேன்; தேசத்தையும் நினைப்பேன்" (லேவி. 26:41,42).

கர்த்தர் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு ஏராளமான ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக் கிறார். "தாழ்த்தினால்" என் உடன்படிக்கையை நினைப்பேன், ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உடன்படிக்கை என்றால், கர்த்தர் உங்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதிகளும், வாக்குத்தத்தங்களுமாகும். கர்த்தர் உங்கள் முற் பிதாக்களோடு உடன்படிக்கை செய்யும்போது, என்னென்ன வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்தாரோ, அவைகளை உங்களைத் தாழ்த்தும்போது உங்களுக்கும் தந்தருளுவார்.

Read More
தகுதியாகும்படிக்கு!

"எப்படியாயினும் நான் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடெழுந்திருப்பதற்குத் தகுதியாகும்படிக்கும், அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்று விட்டேன்; குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன்" (பிலி. 3:10,11).

"கர்த்தருடைய வருகையிலே காணப்பட தகுதியாக வேண்டுமே, மரித்தோரி லிருந்து உயிரோடு எழுந்திருக்க தகுதியாக வேண்டுமே" என்பதே அப். பவுலின் வாஞ்சையாயிருந்தது. "எப்படியாயினும் தகுதிப்பட விரும்புகிறார்."

Read More
தங்கியிரும்!

"அவர்கள் அவரை நோக்கி: நீர் எங்களுடனே தங்கியிரும், சாயங்காலமாயிற்று, பொழுதும் போயிற்று, என்று அவரை வருந்திக் கேட்டுக் கொண்டார்கள். அப்பொழுது அவர் அவர்களுடனே தங்கும்படி உள்ளே போனார்" (லூக். 24:29).

இயேசுகிறிஸ்து உங்களோடு தங்குவது எத்தனை பாக்கியமான அனுபவம். நீங்கள் அவரை வருந்திக் கேட்டுக் கொள்ளும்போது, அவர் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வீட்டுக்கு வருவார். உங்களுடைய உள்ளத்திலும் தங்குவார்.

Read More
தகப்பன், மகன்!

"மகனே, நீ எப்போதும் என்னோடிருக்கிறாய், எனக்குள்ளதெல்லாம் உன்னுடையதாயிருக்கிறது" (லூக். 15:31).

நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள். கர்த்தர் உங்கள்மேல் அன்புள்ள பரம தகப்பன். பரம தகப்பனுக்கும், பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்குமிடையிலுள்ள இந்த உறவு எந்த சூழ்நிலையிலும் பாதிக்கப்படவேக்கூடாது.

Read More
தன்னால் இயன்றதை!

"இவள் தன்னால் இயன்றதைச் செய்தாள்" (மாற்கு 14:8).

"தன்னால் இயன்றதைச் செய்தாள்" என்று கர்த்தர் சாட்சி கொடுக்கிறார். அவள் ஒரு பாவியான ஸ்திரீதான். சமுதாயத்தினால் அருவருத்து ஒதுக்கப்பட்டவள் தான். ஆனால் கர்த்தர் அவளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றியமைத்தபோது, அவள் கர்த்தருக்கென்று தன்னால் இயன்றதைச் செய்தாள்.

Read More
தசமபாகம்!

"தசமபாகங்களையெல்லாம் பண்டசாலையிலே கொண்டு வாருங்கள்" (மல். 3:10).

தசமபாகம் கர்த்தருடையது. கர்த்தருக்கு நீங்கள் கொடுக்கும்போது, கர்த்தரும் மனம் மகிழுகிறார்; நீங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள். பத்தில் ஒன்பது பாகங் களை நீங்கள் பூரணமாய் சுதந்தரிக்கும்படி, கர்த்தர் உங்களுக்கு அப்பாகத்தை ஆசீர்வாதமாக்கித் தருகிறார்.

Read More
தளரவிடாதே!

"அந்நாளிலே எருசலேமைப் பார்த்து, பயப்படாதே என்றும், சீயோனைப் பார்த்து, உன் கைகளைத் தளரவிடாதே என்றும் சொல்லப்படும்" (சேப். 3 :16).

உங்கள் கைகளைத் தளரவிடாதிருங்கள். உள்ளத்தை சோர்ந்து போகவிடாதிருங் கள். பயத்துக்கும், கலக்கத்துக்கும் இடங்கொடாதிருங்கள்.

Read More
தனிமை!

"மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல" (ஆதி. 2:18).

தனிமை வெறுமையானது, வேதனையானது. அது தன்னைத்தானே கொல்லும் சோக உணர்ச்சியுடையது. தனிமையாயிருப்பவர்கள் விரக்தியடைந்து, மனக் கவலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். சிலரைத் தனிமை உணர்வு கடினமாக்கிவிடுகிறது. அவர்கள் மற்றவர்களோடு அன்பாய்ப் பழகுவதில்லை. மற்றவர்களிடத்தில் குற்றங்கண்டுபிடித்துக் கொண்டேயிருப்பார்கள். "தனிமை உணர்ச்சி சாத்தானின் தொழிற்கூடம்" என்பது பழமொழி.

Read More