Posts in அன்றன்றுள்ள அப்பம்
பரம ஈவு!

"...பரமஈவை ருசிபார்த்தும், பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றும், தேவனுடைய நல்வார்த்தையையும் இனிவரும் உலகத்தின் பெலன்களையும் ருசிபார்த்தும்" (எபி. 6:4,5).

பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவானாகிய தாவீது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்துப் பார்த்தார். ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே நீங்கள் கர்த்தரை ருசி பார்க்கிறது மாத்திரமல்ல, பரிசுத்த ஆவியினாலே பரமஈவையும், இனிவரும் உலகத்தின் பெலன்களையும் ருசி பார்க்கிறீர்கள். இது புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களாகிய உங்களுக்குக் கிடைக்கிற ஒரு பெரிய பாக்கியம் அல்லவா?

Read More
பட்சிக்காதிருங்கள்!

"நீங்கள் ஒருவரையொருவர் கடித்துப் பட்சித்தீர்களானால் அழிவீர்கள், அப்படி ஒருவராலொருவர் அழிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்" (கலா. 5:15).

நீங்கள் ஒருவரையொருவர் கடித்துப் பட்சித்தீர்களானால் அழிவீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஒரு நதிக்கரையிலே ஒரு ஆமையும், தேளும் ஒன்றையொன்று சந்தித்துக்கொண்டன. தேள், ஆமையைப் பார்த்து, "நான் நதியின் அக்கரைக்குப் போக விரும்புகிறேன். ஆனால் எனக்கு நீந்தத் தெரியாது. நீ என்னை நதியின் அக்கரைக்கு கொண்டுபோ விடுவாயா" என்று கெஞ்சிக் கேட்டது.

Read More
பழி வாங்குதல் வேண்டாம்!

"பழிவாங்குதல் எனக்குரியது, நானே பதிற்சேவேன்" (ரோமர் 12:19).

எந்த சூழ்நிலையிலும் பழிக்குப் பழி வாங்கும் எண்ணம் உங்கள் உள்ளத்தில் வரக்கூடாது. "பழி வாங்குதல் எனக்குரியது" என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆகவே அதை நீங்கள் கர்த்தரிடத்திலே விட்டு விட வேண்டும்.

Read More
பரம தரிசனம்!

"...நான் அந்தப் பரமதரிசனத்துக்குக் கீழ்ப்படியாதவனாயிருக்கவில்லை" (அப். 26:19).

தேவபிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் பரம தரிசனம் தேவை. தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற தெவீக தரிசனமும், தேவ சித்தத்தை அறிந்து சேயல்படுகிற தரிசனமும் நமக்கு அவசியம் தேவை.

Read More
பள்ளத்தாக்கு!

"பள்ளமெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு, சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, கோணலானது செவ்வையாகி, கரடு முரடானவை சமமாக்கப்படும்" (ஏசாயா 40:4).

பள்ளத்தாக்குகளின் ஆசீர்வாதங்கள் எண்ணற்றவை. பள்ளத்தாக்குகளெல்லாம் உயர்த்தப்படும் என்று கர்த்தர் வாக்களித்திருக்கிறார். மட்டுமல்ல, அவரே பள்ளத் தாக்குகளின் லீலி புஷ்பமாகவுமிருக்கிறார். சிலர் மலை வாழ்க்கையையும், வேறு சிலர், பள்ளத்தாக்கின் வாழ்க்கையையும் விரும்புவார்கள். ஒரு சகோதரி, "எனக்கு ஏறி இறங்குகிற வாழ்க்கை பிடிப்பதில்லை. பள்ளத்தாக்குதான் சமமான சமாதான வாழ்க்கை. நான் மிகுந்த உயர்வுக்கு செல்லவும், அதே நேரம், வறுமையின் அடித்தளத்திலே தவிக்கவும் விரும்பவில்லை. எனக்குப் பிடித்தது சமவெளியான பள்ளத் தாக்குதான்" என்றார்கள்.

Read More
பலப்படுத்துவேன்!

"...நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம் பண்ணுவேன்" (ஏசா. 41:10).

நீங்கள் பலப்பட வேண்டியது அவசியம். கர்த்தரிலும், அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் மிகவும் அதிகமாய்த் திடப்பட வேண்டியது அவசியம். "நான் உன்னைப் பலப்படுத்துவேன்" என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Read More
பரிமள தைலங்கள்!

"உமது பரிமளதைலங்கள் இன்பமான வாசனையுள்ளவைகள்" (உன். 1:3).

"பரிமள தைலங்கள்" என்று குறிப்பிடப்படுவது, இயேசுவின் திவ்விய சுபாவங்களையேயாகும். இயேசுவின் குணாதிசயங்கள், சுபாவங்களெல்லாம் மிகவும் இனிமையானவை. இன்பமான வாசனையுடையவை.

Read More
பனிக்கு ஒப்பாக!

"இதோ, சகோதரர் ஒருமித்து வாசம்பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமுமானது? அது ஆரோனுடைய சிரசின்மேல் ஊற்றப்பட்டு, அவனுடைய தாடியிலே வடிகிறதும், அவனுடைய அங்கிகளின்மேல் இறங்குகிறதுமான நல்ல தைலத்துக்கும், எர்மோன்மேலும், சீயோன் பர்வதங்கள் மேலும் இறங்கும் பனிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது" (சங். 133:1-3).

அதிகாலை வேளை புல்லின்மேல் திரண்டிருக்கிற பனித்துளிகள் குளிர்ச்சியாகவும், மிக அழகாகவுமிருக்கும். அது புத்துணர்ச்சியை உண்டாக்கும். சூரிய வெளிச்சத்தில் வானவில்லைப் போன்ற அழகான நிறங்களைக் காண்பிக்கும்.

Read More
பலமாய் இறங்கினதினால்!

"அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி அவன்மேல் (சிம்சோன்மேல்) பலமாய் இறங்கினதினால்..." (நியா. 14:6).

சிம்சோன் என்ற வார்த்தை "செமிஸ்" என்னும் எபிரெய வார்த்தையிலிருந்து வந்தது. செமிஸ் என்ற சொல்லுக்கு "சூரியன்" என்று அர்த்தம். சிம்சோன் என்றால் "சின்ன சூரியன்" அதாவது "சூரியனின் மகன்" என்பது பொருளாகும். சிம்சோன் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே அவனுடைய பெற்றோர் அவன் வல்லமையுள்ளவனாய் விளங்குவான் என்று சொல்லி சிம்சோன் என்ற பெயரைச் சூட்டினார்கள்.

Read More
பராக்கிரமசாலியே!

"கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்குத் தரிசனமாகி: பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார்" (நியா 6:12).

கிதியோன் என்ற வார்த்தைக்கு "மரம் வெட்டுகிறவன்" என்று அர்த்தம். கிதியோன் மனாசே கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவன். கர்த்தர் அவனை "பராக்கிரமசாலியே" என்று அழைத்தார். கிதியோனின் நாட்களில் மீதியானியர் இஸ்ரவேலரை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள். அவர்கள் திடீரென்று எழும்பி வந்து, நிலத்தின் விளைச்சலை கொள்ளையாடி, ஆடு, மாடு, கழுதைகளை ஓட்டிச் செல்வதால் தேசம் சீர்கெட்டது. ஜனங்கள் கர்த்தரை நோக்கிக் கதறினார்கள்.

Read More
பஞ்சம் இல்லை!

"கர்த்தர் தேசத்தின்மேல் மழையைக் கட்டளையிடும் நாள்மட்டும் பானையின் மாவு செலவழிந்துபோவதும் இல்லை; கலசத்தின் எண்ணெ குறைந்துபோவதும் இல்லை..." (1 இராஜா. 17:14).

தேசமெங்கும் பஞ்சம். சாரிபாத் விதவையோ அற்புதமாய் போஷிக்கப்பட்டாள். தேசமெங்கும் வறுமை. ஆனால் அவளுக்கோ வறுமையில்லை. தேசமெங்கும் பசி, பட்டினி. ஆனால், அவளோ நிறைவாயிருந்தாள். வேதம் சொல்லுகிறது, "சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையுங் குறைவுபடாது" (சங். 34:10).

Read More
பயமில்லாமல் போனதென்ன?

"...நீங்கள் என் தாசனாகிய மோசேக்கு விரோதமாய்ப் பேச, உங்களுக்குப் பயமில்லாமற் போனதென்ன" (எண். 12:8).

கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களை நேசிப்பதும், அன்பு செலுத்துவதும், உபசரிப்பதும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தைக் கொண்டுவரும். அதே நேரம், அவர்களுக்கு விரோதமாய்ப் பேசுவதும், எழுதுவதும் கர்த்தருடைய கோபாக்கினையையும், சாபத்தையுமே வரவழைக்கும்.

Read More
பரதேசியாய்!

"நான் அந்நிய தேசத்தில் பரதேசியாய் இருக்கிறேன்" (யாத். 2:22).

பழைய, புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களெல்லாம் உலக வாழ்க்கையில் ஒரு பரதேசியைப்போல கடந்து சென்றார்கள். இந்த உலகம் தங்களுக்குரியதல்ல என்பதை திட்டமாய் அறிந்திருந்தார்கள். அப். பேதுரு, "தெரிந்துக்கொள்ளப்பட்ட பரதேசிகளுக்கு எழுதுகிறதாவது" (1 பேதுரு 1:2) என தன் நிருபத்தை துவங்குகிறார்.

Read More
பத்து நீதிமான்கள்!

"...பத்து நீதிமான்கள் நிமித்தம் அதை அழிப்பதில்லை என்றார்" (ஆதி. 18:32).

சோதோம் கொமோரா பட்டணம் தேவனுடைய கோபாக்கினைக்கு, ஆளானது. அதனுடைய பாவம் மிகவும் கொடியதாய் இருந்ததினாலே கர்த்தர் நியாயத்தீர்ப்பை அந்தப் பட்டணத்தின்மேல் கொண்டுவரச் சித்தமானார்.

Read More
பலன் வரும்!

"உங்கள் வெட்கத்துக்குப் பதிலாக இரண்டத்தனையாப் பலன் வரும்" (ஏசா. 61:7).

நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உபத்திரவப்பட்டீர்களோ, அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். எந்த அளவுக்கு வெட்கமும், அவமானமும் அடைந்தீர்களோ, அதற்குப் பதிலாக, இரண்டத்தனையாய் கர்த்தர் உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார்.  ஜெர்மனி தேசத்தை சேர்ந்த (Reinhard Bonnke) ரெயினார்டு போங்கே என்ற சுவிசேஷகர் தியாகத்தோடு ஆப்பிரிக்கா தேசத்திற்கு ஊழியத்திற்கென போனார். அங்கே ஒரு பெரிய எழுப்புதலை உண்டாக்கினார். ஒருமுறை முப்பத்தையாயிரம் பேர் அமரக்கூடிய பெரிய சுவிசேஷ கூடாரம் ஒன்றை ஆயத்தம் செய்தார். அவ்வளவு பேருக்கும் ஒரே நேரத்தில் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக்கூடிய சகல வசதிகளும் அதில் செய்யப்பட்டிருந்தன.

Read More
கர்த்தரை முன் வைக்கிறவர்கள்!

"கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை" (சங். 16:8).

சிலர் சின்ன காரியத்திற்கும் அசைக்கப்பட்டுப் போய்விடுகிறார்கள். விசுவாசத்தினின்று வழி விலகிப் போய்விடுகிறார்கள். ஆனால் தாவீதோ, "கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். நான் அசைக்கப்படுவதில்லை" என்று உறுதியாய் சொல்லுகிறார்.

Read More
ஆசைப்பட்டு!

"அவள் ஆசைப்பட்டுக்கேட்ட எல்லாவற்றையும் ராஜாவாகிய சாலொமோன் அவளுக்குக் கொடுத்தான்" (2 நாளா. 9:12).

சேபா ராஜஸ்திரீ, சாலொமோனின் ஞானத்தையும், அவனுடைய பேர், புகழையும் நேரில் காணவேண்டுமென்று வாஞ்சையோடு தன் தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தாள். அவள் தன் மனதிலிருந்த எல்லாவற்றையும் அவனிடத்தில் சம்பாஷித்தாள். அவள் தன் தேசத்துக்குத் திரும்பிச் சேல்லும்போது, அவள் ஆசைப்பட்டு கேட்ட எல்லாவற்றையும் சாலொமோன் மனப்பூர்வமாக, சந்தோஷமாக அவளுக்குக் கொடுத்தனுப்பினான்.

Read More
ஆளுகை!

"கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உமது வல்லமையின் செங்கோலை அனுப்புவார்; நீர் உம்முடைய சத்துருக்களின் நடுவே ஆளுகை செய்யும்" ( சங். 110:2).

"ஆளுகை செய்யுங்கள்" என்பது கர்த்தர் உங்களுக்குக் கொடுக்கிற ஒரு கட்டளை. அவர் உங்களை ராஜாக்களாக, ராஜகுமாரர்களாக காண்கிறார். வேதம் சொல்லுகிறது, தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கினார் (வெளி. 1:6). கர்த்தர் உங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிற ஆளுகையையும், அதிகாரத்தையும் நீங்கள் செயல்படுத்தும்போது, நீங்கள் ஒன்றுமில்லாதவர்களைப் போல் இருக்க வேண்டியதுமில்லை, பிரச்சனைகளால் தள்ளாடிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதுமில்லை.

Read More
ஆதாயம்!

"நீதிமானுடைய பலன் ஜீவவிருட்சம்; ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவன் ஞானமுள்ளவன்" ( நீதி. 11:30).

ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். பகற்காலம் இருக்கும்போதே, கிருபையின் வாசல்கள் மூடப்படுமுன்னே, எவ்வளவுக்கெவ்வளவு ஆத்துமாக்களை சம்பாதிக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு சம்பாதித்து விடுங்கள். வேதம் சொல்லுகிறது, "அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப்போலவும் என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள்" (தானி. 12 :3).

Read More
ஆமணக்கு!

"யோனாவுடைய தலையின் மேல் நிழலுண்டாயிருக்கவும், அவனை அவனுடைய மனமடிவுக்கு நீங்கலாக்கவும் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு ஆமணக்குச் செடியை முளைக்கக் கட்டளையிட்டார்" (யோனா 4:6).

கர்த்தர் யோனாவின்மேல் அன்பும், கிருபையுமுள்ளவராயிருந்தார். நினிவே பட்டணத்திலுள்ளவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, யோனாவுக்கும் அவர் இரக்கம் பாராட்டினார். யோனா, நினிவே அழியவில்லை என்று எரிச்சல் கொண்டிருக்கிறதை கர்த்தர் கண்டு, அவனை மனமடிவுக்கு நீங்கலாக்கவும், அவனுக்கு நிழல் கொடுக்கவும் ஒரு ஆமணக்குச் சேடியை முளைக்கச் செய்தார். வேதம் சோல்லுகிறது, "அந்த ஆமணக்கின்மேல் யோனா மிகவும் சந்தோஷப்பட்டான்" (யோனா 4:6).

Read More