தாழ்மையின் மேன்மை!

"கர்த்தர் உயர்ந்தவராயிருந்தும், தாழ்மையுள்ளவனை நோக்கிப் பார்க்கிறார்; மேட்டிமையானவனையோ தூரத்திலிருந்து அறிகிறார்" (சங். 138:6).

தாழ்மையின் ஆசீர்வாதங்களை, தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்களென்றால், கர்த்தரிடத்திலிருந்து கிருபையை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். தாழ்மையுள்ளவர்களை அவர் நோக்கிப் பார்க்கிறவர். மாத்திரமல்ல, தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபையும் அளிக்கிறார்.

Read More
GREATNESS OF HUMILITY!

“Though the Lord is on high, yet He regards the lowly; but the proud He knows from afar” (Psalm 138:6).

If you, the children of God understand the blessings of humility, you will receive the grace from God. He not only regards the lowly but also gives grace to them.

Read More
மிகுதியான ஆசீர்வாதம்!

"ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையைப் போடுகிறேன் என்றான். அந்தப்படியே அவர்கள் செய்து, தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மிகுதியான மீன்களைப் பிடித்தார்கள்" (லூக். 5:6).

மனுஷன் தானாக பிரயாசப்படும்போது, முயற்சி அதிகமாக இருந்தாலும் பலன் குறைவாக இருக்கிறது. அதே நேரம், கர்த்தருடைய கரம் குறுக்கிடும்போது, முயற்சி குறைவாக இருந்தாலும் பலன் அதிகமாக விளங்கும்! அந்த தேவன் தாமே, உங்களுடைய முயற்சிகளையெல்லாம் ஆசீர்வதித்து, உயர்த்துவார். உங்கள் அப்பத்தையும், தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார். கானாவூரின் கல்யாண வீட்டில் திராட்சரசம் குறைவுபட்டபோது, மனித முயற்சியால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. ஆனால் கர்த்தருக்கு திராட்சரசத்தைக் கொண்டு வர, வெறும் தண்ணீரே போதுமானதாக இருந்தது. அந்த தேவன், தம்முடைய மகிமையான ஐசுவரியத்தின்படியே, உங்களுடைய குறைவுகளையெல்லாம் நிறைவாக்க, அவர் வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார்.

Read More
PLENTIFUL BLESSING!

“And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking” (Luke 5:6).

When a man exerts on his own, the efforts made outweigh the results whereas when the hand of God intervenes, results outweigh the efforts. God, Himself will bless all your efforts and exalt you. He will bless your bread and water.

Read More
INHERIT THE KINGDOM!

“Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world” (Mathew 25:34).

Just think over how lovingly God calls you. Your heart will rejoice when you hear Him calling you as “You blessed by my Father.”

Read More
ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள்!

"என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள்" (மத்.25:34).

கர்த்தர் உங்களை எவ்வளவு அன்போடுகூட அழைக்கிறார் என்பதை, சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள். "பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே!" என்று, அவர் உங்களைக் கூப்பிடும்போது, உங்களுடைய உள்ளமெல்லாம் மகிழ்ந்து களிகூரும். உங்களுடைய அழைப்பையும், தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் வெறுமையாய், இம்மைக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்தரிப்பதற்காக மாத்திரம் அழைக்கப்படவில்லை. நித்தியமான ராஜ்யத்திற்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை, மறந்து போய்விடக் கூடாது. அந்த ராஜ்யத்தை, கர்த்தர் உங்களுக்காகவே உலகம் உண்டானது முதல் ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார். ஆகவே தான் அப். பவுல், "அழைப்பின் மகிமையை" சிந்தித்து தியானித்துப் பார்த்துவிட்டு, "நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்குப் பாத்திரவான்களாய் நடந்து, ஆவியின் ஒருமையைக் காத்துக்கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள்" என்று குறிப்பிடுகிறார் (எபே. 4:1-3).

Read More
PRAY FOR THE LATTER RAIN!

“Ask the Lord for rain in the time of the latter rain.” (Zechariah 10:1).

This is the fifth God-given prayer point. Through the rain of Spirit, the revival is created; prayer warriors arise; the fire of prayer also burns. So, how essential it is to pray for the latter rain! Pray earnestly for the latter rain to be poured immensely with powerful miraculous deeds in these last days. One latter rain was poured during the days of the early Apostles and the river of revival overflowed its banks. When the disciples prayed, the place where they had assembled together was shaken. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word (Acts 10:44).

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
பின்மாரிக்காக ஜெபியுங்கள்!

"பின்மாரி காலத்து மழையைக் கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்" (சகரி. 10:1).

கர்த்தர் தருகிற ஐந்தாவது ஜெபக்குறிப்பு இது. ஆவியின் மழையால், எழுப்புதல் உண்டாகிறது. எழுப்புதலால், ஜெபவீரர்கள் எழும்புகிறார்கள். ஜெபத் தீயும் பற்றி எரிகிறது. ஆகவே பின்மாரி காலத்து மழைக்காக வேண்டிக்கொள்ளுவது எவ்வளவு அவசியம்! இந்த கடைசி நாட்களில் ஆவியின் பின்மாரி மழையானது, வல்லமையான அற்புத செயல்களுடன் அபரிமிதமாய் ஊற்றப்பட ஊக்கமாய் ஜெபியுங்கள். ஆதி அப்போஸ்தலர்களின் நாட்களில் ஒரு முன்மாரி ஊற்றப்பட்டது. எழுப்புதலின் நதி கரைபுரண்டு ஓடினது. சீஷர்கள் ஜெபித்தபோது, அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது. ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் இரட்சிக்கப்பட்டார்கள். பேதுரு வசனத்தை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தபோது,கேட்டுக்கொண்டிருந்த யாவர்மேலும் ஆவியான வர் இறங்கினார் (அப். 10:44).

Read More
PRAY FOR THE SERVANTS!

“….praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints” (Ephesians 6:18).

This is the fourth prayer point given to you by the Scripture. Yes, pray fervently so that God protects His servants. The situation of these servants is similar to that of the warriors positioned in the battlefield facing the onslaught of the enemy. They stand opposing the diseases, sickness, witchcraft and the sorcerers.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
ஊழியர்களுக்காக ஜெபியுங்கள்!

"சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்துக் கொண்டிருங்கள்" (எபே. 6:18).

வேதம் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நான்காவது ஜெபக்குறிப்பு இது. ஆம், ஊழியர் களை, கர்த்தர் பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாக ஊக்கமாக ஜெபியுங்கள். ஊழியத்தில் நிற்கிற அவர்கள், போர்க்களத்தில் நிற்பதைப்போல எதிரியின் தாக்குதலில் நிற்கிறார்கள். நோய்களை, வியாதிகளை, பில்லிசூனியங்களை, அசுத்தங்களை, மந்திரவாதிகளை அவர்கள் எதிர்த்து நிற்க வேண்டியிருக்கிறது.

Read More
கர்த்தரின் ஆச்சரியம்!

"ஒருவரும் இல்லையென்று கண்டு, விண்ணப்பம் பண்ணுகிறவன் இல்லையென்று ஆச்சரியப்பட்டார்; அவருடைய புயமே அவருக்கு இரட்சிப்பாகி, அவருடைய நீதியே அவரைத் தாங்குகிறது" (எசா. 59:16).

கர்த்தரே ஆச்சரியப்பட்டாரென்றால், அது நமக்கு பெரிய ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. தாஜ்மஹாலைப் பார்த்து, நாம் பிரமித்து ஆச்சரியப்படுகிறோம். எகிப்திலுள்ள பிரமிடுகள் நம்மை பிரமிக்க வைக்கின்றன. நேபுகாத்நேச்சார் கட்டின தொங்கு தோட்டம் அன்றைக்கு உள்ளவர்களை மகிழ்ச்சியாக்கியிருந்திருக்கும். ஆனால், பரலோக மகிமையிலே இருக்கிற கர்த்தரை, ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடியவை ஒன்று மில்லை. ஆனாலும் அவர் ஜெபம் பண்ணுகிறவர்கள் ஒருவருமில்லை. விண்ணப்பம் பண்ணுகிறவர்கள் இல்லையென்று ஆச்சரியப்பட்டாராம் (ஏசா. 59:16).

Read More
GOD’S WONDER!

"He saw that there was no man and wondered that there was no intercessor; therefore His own arm brought salvation for Him and His own righteousness, it sustained Him" (Isaiah 59:16).

IF God had wondered over something, it becomes a great wonder for us. On seeing Tajmahal, we astonish and wonder. The Pyramids in Egypt astonish us. The hanging garden of Nebuchadnezzar would have made people of those days happy. But nothing could make God who is in the heavenly glory, to wonder. But the Scripture says that God wondered that there was no man to pray and there was no intercessor (Isaiah 59:16).

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
தேசத்திற்காக ஜெபியுங்கள்!

"நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்குத் திறப்பிலே நிற்கவும், சுவரை அடைக்கவுந்தக்கதாக ஒரு மனுஷனைத் தேடினேன். ஒருவனையும் காணேன்" (எசேக். 22:30).

கர்த்தர் தரும் மூன்றாவது ஜெபக்குறிப்பு, "தேசத்திற்காக திறப்பிலே நின்று ஜெபியுங்கள்" என்பதாகும். ஒரு தேசத்தில் பாவம் பெருகும்போது, அந்த தேசம் அழிவுக்கு நேராய், கர்த்தருடைய கோபாக்கினைக்கு நேராய் செல்லுகிறது. "பாவமோ எந்த ஜனத்துக்கும் இகழ்ச்சி" (நீதி. 14:34). சில பாவங்கள் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவங்கள். சில பாவங்கள் வான பரியந்தம் எட்டுகிற பாவங்கள்.

Read More
PRAY FOR THE NATION!

“So I sought for a man among them who would make a wall, and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it; but I found no one” (Ezekiel 22:30).

The third prayer point which God gives is “Stand in the gap and pray for the Nation.” When the sin is on the increase, a nation moves towards destruction and God’s wrath. “….sin is a reproach to any people” (Proverbs 14:34). Certain sins lead to death and some others even reach heaven.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
PRAY FOR THE LABOURERS!

“Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest” (Mathew 9:38)

The second prayer point which God gives is to seek labourers for the harvest. There was a time to sow and now it is time to harvest. “He who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world, the good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one. The enemy who sowed them is the devil, the harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Therefore as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age (Mathew 13:37-40).

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
வேலையாட்களுக்காக ஜெபியுங்கள்!

"அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் என்றார்" (மத். 9:38).

கர்த்தர் தருகிற இரண்டாவது ஜெபக்குறிப்பு, அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் என்பதாகும். விதைக்க ஒரு காலம் இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுதோ, அறுவடையின் காலம். "நல்ல விதையை விதைக்கிறவன் மனுஷகுமாரன். நிலம் உலகம்; நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திரர். களைகள் பொல்லாங்கனுடைய புத்திரர்; அறுப்பு உலகத்தின் முடிவு; அறுக்கிறவர்கள் தேவதூதர்கள். ஆதலால் களைகளைச் சேர்த்து, அக்கினியால் சுட்டெரிக்கிறதுபோல, இவ்வுலகத்தின் முடிவிலே நடக்கும்" (மத். 13:37-40).

Read More
PRAYER POINTS WHICH GOD GIVE!

“The effective, fervent prayer of a righteous man avails much” (James 5:16).

Most of the times, we give our prayer requests to some renowned servant of God and request them to pray for them saying “The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.” In the same way, the servants of God also request the believers to pray for them and their ministries.

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai
கர்த்தர் தரும் ஜெபக்குறிப்புகள்!

"நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது" (யாக். 5:16).

நாம் பல வேளைகளில் நம்முடைய ஜெப விண்ணப்பங்களை பெயர் பெற்ற ஊழியரிடம் கொடுத்து, "நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது." எனவே, எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள் என்று கேட்கிறோம். அதுபோல ஊழியர்களும் தங்களுக்காகவும், தங்களுடைய ஊழியங்களுக்காகவும் ஜெபிக்கும்படி விசுவாசிகளிடம் சொல்லுகிறார்கள்.

Read More
இம்மானுவேல்!

"இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடிருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம்" (மத். 1:23).

"அன்றன்றுள்ள அப்பம்" குடும்பத்தினராகிய உங்களுக்கு, இயேசுவின் நாமத் தினாலே என் அன்பின் கிறிஸ்மஸ் நல் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக்கொள் கிறேன். பெத்லகேமில் பிறந்த இம்மானுவேல் உங்களோடிருந்து, இந்த நாளை மகிழ்ச்சியானதாகவும், ஆசீர்வாதமானதாகவும் அமைத்துத் தருவாராக.

Read More
IMMANUEL

“…..Immanuel, which is translated, “God with us” (Mathew 1:23).

In the name of our Lord Jesus Christ, I hereby extend my loving Christmas greetings to all of you, members of the ‘Antantulla Appam family.’ May Immanuel born in Bethlehem be with you and bless this day a happy and blessed one!

Read More
Daily BreadJoshua Jebadurai