யுத்தக் காலத்தில்!

"என் நிலத்தை நீர் வாங்கிக்கொள்ளும்; சுதந்தரபாத்தியம் உமக்குண்டு. அதை மீட்கும் அதிகாரம் உமக்கு அடுத்தது; அதை வாங்கிக்கொள்ளும் என்றான்" (எரே. 32:8).

அது ஒரு யுத்தக் காலம். இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக, பாபிலோன் ராஜா வந்து முற்றுகைபோட்டிருந்தார். அந்த நாட்களில், யாரும் நிலத்தை வாங்கமாட்டார்கள். யூதா தேசத்தை ராஜாவாகிய சிதேக்கியா ஆண்டுகொண்டிருந்தார். எரேமியா தீர்க்கதரிசி, தன் சொந்த வாயால் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்து, "சிதேக்கியா ராஜாவே, நீர் ஜெயிக்கமாட்டீர். பாபிலோன் ராஜா உம்மை வென்று, பாபிலோனுக்கு சிறையாக்கிக் கொண்டு போவார்" என்று சொன்னார். இதைக் கேட்ட சிதேக்கியா ராஜாவுக்கு, வந்ததே கோபம்.

Read More
During Times of War!

“Please buy my field …. for the right of inheritance is yours and the redemption yours; buy it for yourself” (Jeremiah 32:8).

It was a war time. The king of Babylon had laid the siege against Israel. During that period no land transaction could take place. King Zedekiah was ruling the land of Judah. The prophet Jeremiah himself prophesied “Oh, King Zedekiah, you will not win. The king of Babylon will defeat you and take you to Babylon in captivity.” King Zedekiah became wild on hearing that prophecy.  

Read More
ஊசியின் காதில்!

"ஐசுவரியவான், தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதைப் பார்க்கிலும்,ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்றார்

(லூக். 18:25).

"ஊசி" மிகச் சிறியது. அதிலும் ஊசியிலிருக்கும் காது இன்னும் சிறியது. அந்த சிறிய துவாரத்தில் நூலை நுழைத்து, துணி தைப்பார்கள். அவ்வளவு மிகச் சிறிய ஊசியின் காதுக்குள், எப்படி ஒட்டகத்தை நுழைய வைக்க முடியும்? உலகத்தார் தங்களுடைய அறிவிலிருந்து, ஞானத்திலிருந்து, உடனே சொல்லிவிடுவார்கள். "இது முடியாது. முடியவே முடியாது." ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், "முடியும், தேவனாலே முடியும். தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை."

Read More
Eye of a Needle

“For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God” (Luke 18:25).

A needle is a tiny one and that too, the eye of it is too small. The tailors will send the thread through the eye of the needle and begin to stitch. How could a camel be made to enter into that small eye of the needle? The people of the world will immediately say that it is not possible; not possible at all. But God says, “It is possible. There is nothing impossible for God.”

Read More
Toiling Could Not Do!

“But Simon answered and said to Him, “Master, we have toiled all night and caught nothing; nevertheless at your word I will let down the net” (Luke 5:5).

Jesus met Simon Peter near the seashore of Galilee. Simon was a fisherman. I think, his family would have involved in this trade of fishing for generations. He had good experience in it. He tried for the whole night but was unable to catch a single fish. It was a devastating defeat, among defeats.

Read More
ஆகஸ்ட் பிரயாசத்தால் முடியாதது!

"அதற்குச் சீமோன்: ஐயரே, இராமுழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை; ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே, வலையைப் போடு கிறேன் என்றான்" (லூக். 5:5).

கர்த்தர் சீமோன் பேதுருவை, கலிலேயா கடற்கரையின் அருகே கண்டார். சீமோன் ஒரு மீன்பிடிக்காரர். நான் நினைக்கிறேன், தலைமுறை தலைமுறையாகவே அந்த குடும்பத்தினர், மீன் பிடித்தொழிலில் இருந்திருப்பார்கள். நல்ல அனுபவம் அவருக்கு இருந்தது. இரவு முழுவதும் பிரயாசப்பட்டார். ஆனாலும், ஒரு சின்ன மீனைக் கூட அவரால் பிடிக்க முடியவில்லை. தோல்வியிலும் படுதோல்வி.

Read More
Impossible For The King

“And the king, when he heard these words, was greatly displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him” (Daniel 6:14).

Next to Babylon, the Persian Kingdom happened to be the superpower in those days. Darius the Mede ruled that kingdom as a dictator. He had a special love for Daniel. Since an excellent spirit was within Daniel, the king thought of setting him over the whole nation (Daniel 6:3).  

Read More
ஆகஸ்ட் ராஜாவால் கூடாதது!

"ராஜா இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டபோது, தன்னில் மிகவும் சஞ்சலப்பட்டு, தானி யேலைக் காப்பாற்றும்படிக்கு, பிரயாசப்பட்டுக்கொண்டிருந்தான்" (தானி. 6:14).

பாபிலோனுக்கு அடுத்து, மாபெரும் வல்லரசாக மேதிய, பெர்சிய சாம்ராஜ்யம் திகழ்ந்தது. அதில் தரியு ராஜா மேதியனாயிருந்து, சர்வாதிகாரத்தோடு அரசாண்டு வந்தான். தானியேலை, ராஜா மிகவும் நேசித்தான். தானியேலுக்குள் விசேஷித்த ஆவி இருந்தமையால், அவனை ராஜ்யம் முழுமைக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்த, ராஜா நினைத்தான் (தானி. 6:3).

Read More